Salmos 76

1 א למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר

2 ב נודע ביהודה אלהים    בישראל גדול שמו

3 ג ויהי בשלם סוכו    ומעונתו בציון

4 ד שמה שבר רשפי-קשת    מגן וחרב ומלחמה סלה

5 ה נאור אתה אדיר--    מהררי-טרף

6 ו אשתוללו אבירי לב--    נמו שנתם ולא-מצאו כל-אנשי-חיל    ידיהם

7 ז מגערתך אלהי יעקב    נרדם ורכב וסוס

8 ח אתה נורא אתה--ומי-יעמד לפניך    מאז אפך

9 ט משמים השמעת דין    ארץ יראה ושקטה

10 י בקום-למשפט אלהים--    להושיע כל-ענוי-ארץ סלה

11 יא כי-חמת אדם תודך    שארית חמת תחגר

12 יב נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם    כל-סביביו--יבילו שי למורא [ (Psalms 76:13) יג  יבצר רוח נגידים    נורא למלכי-ארץ ]

Capítulos

Bíblias