Salmos 77

1 א למנצח על-ידיתון (ידותון) לאסף מזמור

2 ב קולי אל-אלהים ואצעקה    קולי אל-אלהים והאזין אלי

3 ג ביום צרתי    אדני דרשתי ידי לילה נגרה--ולא תפוג    מאנה הנחם נפשי

4 ד אזכרה אלהים ואהמיה    אשיחה ותתעטף רוחי סלה

5 ה אחזת שמרות עיני    נפעמתי ולא אדבר

6 ו חשבתי ימים מקדם--    שנות עולמים

7 ז אזכרה נגינתי בלילה    עם-לבבי אשיחה ויחפש רוחי

8 ח הלעולמים יזנח אדני    ולא-יסיף לרצות עוד

9 ט האפס לנצח חסדו    גמר אמר לדר ודר

10 י השכח חנות אל    אם-קפץ באף רחמיו סלה

11 יא ואמר חלותי היא--    שנות ימין עליון

12 יב אזכיר (אזכור) מעללי-יה    כי-אזכרה מקדם פלאך

13 יג והגיתי בכל-פעלך    ובעלילותיך אשיחה

14 יד אלהים בקדש דרכך    מי-אל גדול כאלהים

15 טו אתה האל עשה פלא    הודעת בעמים עזך

16 טז גאלת בזרוע עמך    בני-יעקב ויוסף סלה

17 יז ראוך מים אלהים--ראוך מים יחילו    אף ירגזו תהמות

18 יח זרמו מים עבות--קול נתנו שחקים    אף-חצציך יתהלכו

19 יט קול רעמך בגלגל--האירו ברקים תבל    רגזה ותרעש הארץ

20 כ בים דרכך--ושביליך (ושבילך) במים רבים    ועקבותיך לא נדעו [ (Psalms 77:21) כא  נחית כצאן עמך--    ביד-משה ואהרן ]

Capítulos

Bíblias