Salmos 80

1 א למנצח אל-ששנים    עדות לאסף מזמור

2 ב רעה ישראל האזינה--    נהג כצאן יוסף ישב הכרובים    הופיעה

3 ג לפני אפרים ובנימן ומנשה--    עוררה את-גבורתך ולכה לישעתה    לנו

4 ד אלהים השיבנו    והאר פניך ונושעה

5 ה יהוה אלהים צבאות--    עד-מתי עשנת בתפלת עמך

6 ו האכלתם לחם דמעה    ותשקמו בדמעות שליש

7 ז תשימנו מדון לשכנינו    ואיבינו ילעגו-למו

8 ח אלהים צבאות השיבנו    והאר פניך ונושעה

9 ט גפן ממצרים תסיע    תגרש גוים ותטעה

10 י פנית לפניה    ותשרש שרשיה ותמלא-ארץ

11 יא כסו הרים צלה    וענפיה ארזי-אל

12 יב תשלח קצירה עד-ים    ואל-נהר יונקותיה

13 יג למה פרצת גדריה    וארוה כל-עברי דרך

14 יד יכרסמנה חזיר מיער    וזיז שדי ירענה

15 טו אלהים צבאות    שוב-נא הבט משמים וראה    ופקד גפן זאת

16 טז וכנה אשר-נטעה ימינך    ועל-בן אמצתה לך

17 יז שרפה באש כסוחה    מגערת פניך יאבדו

18 יח תהי-ידך על-איש ימינך    על-בן-אדם אמצת לך

19 יט ולא-נסוג ממך    תחינו ובשמך נקרא [ (Psalms 80:20) כ  יהוה אלהים צבאות השיבנו    האר פניך ונושעה ]

Capítulos

Bíblias