Salmos 81

1 א למנצח על-הגתית לאסף

2 ב הרנינו לאלהים עוזנו    הריעו לאלהי יעקב

3 ג שאו-זמרה ותנו-תף    כנור נעים עם-נבל

4 ד תקעו בחדש שופר    בכסה ליום חגנו

5 ה כי חק לישראל הוא    משפט לאלהי יעקב

6 ו עדות ביהוסף שמו--    בצאתו על-ארץ מצרים שפת לא-ידעתי    אשמע

7 ז הסירותי מסבל שכמו    כפיו מדוד תעברנה

8 ח בצרה קראת    ואחלצך אענך בסתר רעם    אבחנך על-מי מריבה סלה

9 ט שמע עמי ואעידה בך    ישראל אם-תשמע-לי

10 י לא-יהיה בך אל זר    ולא תשתחוה לאל נכר

11 יא אנכי יהוה אלהיך--    המעלך מארץ מצרים הרחב-פיך    ואמלאהו

12 יב ולא-שמע עמי לקולי    וישראל לא-אבה לי

13 יג ואשלחהו בשרירות לבם    ילכו במועצותיהם

14 יד לו--עמי שמע לי    ישראל בדרכי יהלכו

15 טו כמעט אויביהם אכניע    ועל צריהם אשיב ידי

16 טז משנאי יהוה יכחשו-לו    ויהי עתם לעולם [ (Psalms 81:17) יז  ויאכילהו מחלב חטה    ומצור דבש אשביעך ]

Capítulos

Bíblias