Salmos 84

1 א למנצח על-הגתית לבני-קרח מזמור

2 ב מה-ידידות משכנותיך--    יהוה צבאות

3 ג נכספה וגם-כלתה נפשי--    לחצרות יהוה לבי ובשרי--    ירננו אל אל-חי

4 ד גם-צפור מצאה בית ודרור קן לה--    אשר-שתה אפרחיה את-מזבחותיך יהוה צבאות--    מלכי ואלהי

5 ה אשרי יושבי ביתך--    עוד יהללוך סלה

6 ו אשרי אדם עוז-לו בך    מסלות בלבבם

7 ז עברי בעמק הבכא--    מעין ישיתוהו גם-ברכות    יעטה מורה

8 ח ילכו מחיל אל-חיל    יראה אל-אלהים בציון

9 ט יהוה אלהים צבאות    שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב    סלה

10 י מגננו ראה אלהים    והבט פני משיחך

11 יא כי טוב-יום בחצריך    מאלף בחרתי--הסתופף בבית אלהי    מדור באהלי-רשע

12 יב כי שמש ומגן--    יהוה אלהים חן וכבוד    יתן יהוה לא ימנע-טוב    להלכים בתמים [ (Psalms 84:13) יג  יהוה צבאות--    אשרי אדם בטח בך ]

Capítulos

Bíblias