Salmos 85

1 א למנצח לבני-קרח מזמור

2 ב רצית יהוה ארצך    שבת שבות (שבית) יעקב

3 ג נשאת עון עמך    כסית כל-חטאתם סלה

4 ד אספת כל-עברתך    השיבות מחרון אפך

5 ה שובנו אלהי ישענו    והפר כעסך עמנו

6 ו הלעולם תאנף-בנו    תמשך אפך לדר ודר

7 ז הלא-אתה תשוב תחינו    ועמך ישמחו-בך

8 ח הראנו יהוה חסדך    וישעך תתן-לנו

9 ט אשמעה--    מה-ידבר האל יהוה כי ידבר שלום--אל-עמו ואל-חסידיו    ואל-ישובו לכסלה

10 י אך קרוב ליראיו ישעו    לשכן כבוד בארצנו

11 יא חסד-ואמת נפגשו    צדק ושלום נשקו

12 יב אמת מארץ תצמח    וצדק משמים נשקף

13 יג גם-יהוה יתן הטוב    וארצנו תתן יבולה [ (Psalms 85:14) יד  צדק לפניו יהלך    וישם לדרך פעמיו ]

Capítulos

Bíblias