Salmos 9

1 א למנצח על-מות לבן    מזמור לדוד

2 ב אודה יהוה בכל-לבי    אספרה כל-נפלאותיך

3 ג אשמחה ואעלצה בך    אזמרה שמך עליון

4 ד בשוב-אויבי אחור    יכשלו ויאבדו מפניך

5 ה כי-עשית משפטי ודיני    ישבת לכסא שופט צדק

6 ו גערת גוים אבדת רשע    שמם מחית לעולם ועד

7 ז האויב תמו חרבות--לנצח    וערים נתשת--אבד זכרם המה

8 ח ויהוה לעולם ישב    כונן למשפט כסאו

9 ט והוא ישפט-תבל בצדק    ידין לאמים במישרים

10 י ויהי יהוה משגב לדך    משגב לעתות בצרה

11 יא ויבטחו בך יודעי שמך    כי לא-עזבת דרשיך יהוה

12 יב זמרו--ליהוה ישב ציון    הגידו בעמים עלילותיו

13 יג כי-דרש דמים אותם זכר    לא-שכח צעקת עניים (ענוים)

14 יד חננני יהוה--ראה עניי משנאי    מרוממי משערי מות

15 טו למען אספרה כל-תהלתיך    בשערי בת-ציון--אגילה בישועתך

16 טז טבעו גוים בשחת עשו    ברשת-זו טמנו נלכדה רגלם

17 יז נודע יהוה--משפט עשה    בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה

18 יח ישובו רשעים לשאולה    כל-גוים שכחי אלהים

19 יט כי לא לנצח ישכח אביון    תקות ענוים (עניים) תאבד לעד

20 כ קומה יהוה אל-יעז אנוש    ישפטו גוים על-פניך [ (Psalms 9:21) כא  שיתה יהוה מורה--להם    ידעו גוים--אנוש המה סלה ]

Capítulos

Bíblias