Salmos 90

1 א תפלה למשה איש-האלהים אדני--מעון אתה היית לנו    בדר ודר

2 ב בטרם הרים ילדו--    ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד-עולם    אתה אל

3 ג תשב אנוש עד-דכא    ותאמר שובו בני-אדם

4 ד כי אלף שנים בעיניך--    כיום אתמול כי יעבר ואשמורה    בלילה

5 ה זרמתם שנה יהיו    בבקר כחציר יחלף

6 ו בבקר יציץ וחלף    לערב ימולל ויבש

7 ז כי-כלינו באפך    ובחמתך נבהלנו

8 ח שת (שתה) עונתינו לנגדך    עלמנו למאור פניך

9 ט כי כל-ימינו פנו בעברתך    כלינו שנינו כמו-הגה

10 י ימי-שנותינו בהם שבעים שנה    ואם בגבורת שמונים שנה-- ורהבם    עמל ואון כי-גז חיש    ונעפה

11 יא מי-יודע עז אפך    וכיראתך עברתך

12 יב למנות ימינו כן הודע    ונבא לבב חכמה

13 יג שובה יהוה עד-מתי    והנחם על-עבדיך

14 יד שבענו בבקר חסדך    ונרננה ונשמחה בכל-ימינו

15 טו שמחנו כימות עניתנו    שנות ראינו רעה

16 טז יראה אל-עבדיך פעלך    והדרך על-בניהם

17 יז ויהי נעם אדני אלהינו--    עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו    ומעשה ידינו כוננהו

Capítulos

Bíblias