Salmos 91

1 א ישב בסתר עליון    בצל שדי יתלונן

2 ב אמר--ליהוה מחסי ומצודתי    אלהי אבטח-בו

3 ג כי הוא יצילך מפח יקוש    מדבר הוות

4 ד באברתו יסך לך--ותחת-כנפיו תחסה    צנה וסחרה אמתו

5 ה לא-תירא מפחד לילה    מחץ יעוף יומם

6 ו מדבר באפל יהלך    מקטב ישוד צהרים

7 ז יפל מצדך אלף--ורבבה מימינך    אליך לא יגש

8 ח רק בעיניך תביט    ושלמת רשעים תראה

9 ט כי-אתה יהוה מחסי    עליון שמת מעונך

10 י לא-תאנה אליך רעה    ונגע לא-יקרב באהלך

11 יא כי מלאכיו יצוה-לך    לשמרך בכל-דרכיך

12 יב על-כפים ישאונך    פן-תגף באבן רגלך

13 יג על-שחל ופתן תדרך    תרמס כפיר ותנין

14 יד כי בי חשק ואפלטהו    אשגבהו כי-ידע שמי

15 טו יקראני ואענהו--עמו-אנכי בצרה    אחלצהו ואכבדהו

16 טז ארך ימים אשביעהו    ואראהו בישועתי

Capítulos

Bíblias