Salmos 95

1 א לכו נרננה ליהוה    נריעה לצור ישענו

2 ב נקדמה פניו בתודה    בזמרות נריע לו

3 ג כי אל גדול יהוה    ומלך גדול על-כל-אלהים

4 ד אשר בידו מחקרי-ארץ    ותועפת הרים לו

5 ה אשר-לו הים והוא עשהו    ויבשת ידיו יצרו

6 ו באו נשתחוה ונכרעה    נברכה לפני-יהוה עשנו

7 ז כי הוא אלהינו--    ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום    אם-בקלו תשמעו

8 ח אל-תקשו לבבכם כמריבה    כיום מסה במדבר

9 ט אשר נסוני אבותיכם    בחנוני גם-ראו פעלי

10 י ארבעים שנה אקוט בדור--    ואמר עם תעי לבב הם והם    לא-ידעו דרכי

11 יא אשר-נשבעתי באפי    אם-יבאון אל-מנוחתי

Capítulos

Bíblias