Salmos 96

1 א שירו ליהוה שיר חדש    שירו ליהוה כל-הארץ

2 ב שירו ליהוה ברכו שמו    בשרו מיום-ליום ישועתו

3 ג ספרו בגוים כבודו    בכל-העמים נפלאותיו

4 ד כי גדול יהוה ומהלל מאד    נורא הוא על-כל-אלהים

5 ה כי כל-אלהי העמים אלילים    ויהוה שמים עשה

6 ו הוד-והדר לפניו    עז ותפארת במקדשו

7 ז הבו ליהוה משפחות עמים    הבו ליהוה כבוד ועז

8 ח הבו ליהוה כבוד שמו    שאו-מנחה ובאו לחצרותיו

9 ט השתחוו ליהוה בהדרת-קדש    חילו מפניו כל-הארץ

10 י אמרו בגוים יהוה מלך--    אף-תכון תבל בל-תמוט ידין עמים    במישרים

11 יא ישמחו השמים ותגל הארץ    ירעם הים ומלאו

12 יב יעלז שדי וכל-אשר-בו    אז ירננו כל-עצי-יער

13 יג לפני יהוה כי בא--    כי בא לשפט הארץ ישפט-תבל בצדק    ועמים באמונתו

Capítulos

Bíblias