Salmos 97

1 א יהוה מלך תגל הארץ    ישמחו איים רבים

2 ב ענן וערפל סביביו    צדק ומשפט מכון כסאו

3 ג אש לפניו תלך    ותלהט סביב צריו

4 ד האירו ברקיו תבל    ראתה ותחל הארץ

5 ה הרים--כדונג נמסו מלפני יהוה    מלפני אדון כל-הארץ

6 ו הגידו השמים צדקו    וראו כל-העמים כבודו

7 ז יבשו כל-עבדי פסל--    המתהללים באלילים השתחוו-לו    כל-אלהים

8 ח שמעה ותשמח ציון    ותגלנה בנות יהודה-- למען משפטיך    יהוה

9 ט כי-אתה יהוה    עליון על-כל-הארץ מאד נעלית    על-כל-אלהים

10 י אהבי יהוה    שנאו-רע שמר נפשות חסידיו    מיד רשעים יצילם

11 יא אור זרע לצדיק    ולישרי-לב שמחה

12 יב שמחו צדיקים ביהוה    והודו לזכר קדשו

Capítulos

Bíblias