Salmos 98

1 א מזמור שירו ליהוה שיר חדש--    כי-נפלאות עשה הושיעה-לו ימינו    וזרוע קדשו

2 ב הודיע יהוה ישועתו    לעיני הגוים גלה צדקתו

3 ג זכר חסדו ואמונתו--    לבית ישראל ראו כל-אפסי-ארץ--    את ישועת אלהינו

4 ד הריעו ליהוה כל-הארץ    פצחו ורננו וזמרו

5 ה זמרו ליהוה בכנור    בכנור וקול זמרה

6 ו בחצצרות וקול שופר--    הריעו לפני המלך יהוה

7 ז ירעם הים ומלאו    תבל וישבי בה

8 ח נהרות ימחאו-כף    יחד הרים ירננו

9 ט לפני יהוה--    כי בא לשפט הארץ ישפט-תבל בצדק    ועמים במישרים

Capítulos

Bíblias