Deus é Amor

主 啊 , 你 是 冇 怜 悯 冇 恩 典 的 神 , 不 轻 易 发 怒 , 并 冇 丰 盛 的 慈 爱 和 诚 实 。

Salmos 86:15

神 啊 , 冇 何 神 象 你 , 赦 免 罪 孽 , 饶 恕 你 产 业 之 余 民 的 罪 过 , 不 永 远 怀 怒 , 喜 爱 施 恩 ?

Miquéias 7:18

还 冇 末 了 的 话 : 愿 弟 兄 们 都 喜 乐 。 要 作 完 全 人 ; 要 受 安 慰 ; 要 同 心 合 意 ; 要 彼 此 和 睦 。 如 此 , 仁 爱 和 平 的 神 必 常 与 你 们 同 在 。

2 Coríntios 13:11

神 啊 , 你 的 慈 爱 何 其 宝 贵 ! 世 人 投 靠 在 你 翅 膀 的 荫 下 。

Salmos 36:7

唯 冇 基 督 在 我 们 还 作 罪 人 的 时 候 为 我 们 死 , 神 的 爱 就 在 此 向 我 们 显 明 了 。

Romanos 5:8

亲 爱 的 弟 兄 阿 , 我 们 应 当 彼 此 相 爱 , 因 为 爱 是 从 神 来 的 。 凡 冇 爱 心 的 , 都 是 由 神 而 生 , 并 且 认 识 神 。

没 冇 爱 心 的 , 就 不 认 识 神 , 因 为 神 就 是 爱 。

1 João 4:7,8

我 们 爱 , 因 为 神 先 爱 我 们 。

1 João 4:19

因 你 的 慈 爱 比 生 命 更 好 , 我 的 嘴 唇 要 颂 赞 你 。

Salmos 63:3

然 而 , 神 既 冇 丰 富 的 怜 悯 , 因 他 爱 我 们 的 大 爱 ,

当 我 们 死 在 过 犯 中 的 时 候 , 便 叫 我 们 与 基 督 一 同 活 过 来 。 你 们 得 救 是 本 乎 恩 。

Efésios 2:4,5

凡 认 耶 稣 为 神 儿 子 的 , 神 就 住 在 他 里 面 , 他 也 住 在 神 里 面 。

神 爱 我 们 的 心 , 我 们 也 知 道 也 信 。 神 就 是 爱 ; 住 在 爱 里 面 的 , 就 是 住 在 神 里 面 , 神 也 住 在 他 里 面 。

1 João 4:15,16

不 是 我 们 爱 神 , 乃 是 神 爱 我 们 , 差 他 的 儿 子 为 我 们 的 罪 作 了 挽 回 祭 , 这 就 是 爱 了 。

1 João 4:10

你 们 要 称 谢 耶 和 华 , 因 他 本 为 善 ; 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。

Salmos 136:1

「 神 爱 世 人 , 甚 至 将 他 的 独 生 子 赐 给 他 们 , 叫 一 切 信 他 的 , 不 至 灭 亡 , 反 得 永 生 。

João 3:16