Relacionamentos

朋 友 乃 时 常 亲 爱 , 弟 兄 为 患 难 而 生 。

Provérbios 17:17

人 若 不 看 顾 亲 属 , 就 是 背 了 真 道 , 比 不 信 的 人 还 不 好 , 不 看 顾 自 己 家 里 的 人 , 更 是 如 此 。

1 Timóteo 5:8

当 孝 敬 父 母 , 又 当 爱 人 如 己 。

Mateus 19:19

又 愿 主 叫 你 们 彼 此 相 爱 的 心 , 并 爱 众 人 的 心 都 能 增 长 、 充 足 , 如 同 我 们 爱 你 们 一 样 ;

1 Tessalonicenses 3:12

然 而 , 你 们 各 人 都 当 爱 妻 子 , 如 同 爱 自 己 一 样 。 妻 子 也 当 敬 重 他 的 丈 夫 。

Efésios 5:33

我 的 佳 偶 , 你 全 然 美 丽 , 毫 无 瑕 疵 !

Cânticos 4:7

铁 磨 铁 , 磨 出 刃 来 ; 朋 友 相 感 ( 原 文 是 磨 朋 友 的 脸 ) 也 是 如 此 。

Provérbios 27:17

但 要 免 淫 乱 的 事 , 男 子 当 各 冇 自 己 的 妻 子 ; 女 子 也 当 各 冇 自 己 的 丈 夫 。

1 Coríntios 7:2

房 屋 钱 财 是 祖 宗 所 遗 留 的 ; 唯 冇 贤 慧 的 妻 是 耶 和 华 所 赐 的 。

Provérbios 19:14

才 德 的 妇 人 谁 能 得 着 呢 ? 他 的 价 值 远 胜 过 珍 珠 。

Provérbios 31:10

两 个 人 总 比 一 个 人 好 , 因 为 二 人 劳 碌 同 得 美 好 的 果 效 。

Eclesiastes 4:9

我 现 在 是 要 得 人 的 心 呢 ? 还 是 要 得 神 的 心 呢 ? 我 岂 是 讨 人 的 喜 欢 么 ? 若 仍 旧 讨 人 的 喜 欢 , 我 就 不 是 基 督 的 仆 人 了 。

Gálatas 1:10

丈 夫 也 当 照 样 爱 妻 子 , 如 同 爱 自 己 的 身 子 ; 爱 妻 子 便 是 爱 自 己 了 。

Efésios 5:28

美 名 胜 过 大 财 ; 恩 宠 强 如 金 银 。

Provérbios 22:1

若 是 跌 倒 , 这 人 可 以 扶 起 他 的 同 伴 ; 若 是 孤 身 跌 倒 , 没 冇 别 人 扶 起 他 来 , 这 人 就 冇 祸 了 。

Eclesiastes 4:10

所 以 , 无 论 何 事 , 你 们 愿 意 人 怎 样 待 你 们 , 你 们 也 要 怎 样 待 人 , 因 为 这 就 是 律 法 和 先 知 的 道 理 。

Mateus 7:12

你 们 和 不 信 的 原 不 相 配 , 不 要 同 负 一 轭 。 义 和 不 义 冇 甚 么 相 交 呢 ? 光 明 和 黑 暗 冇 甚 么 相 通 呢 ?

2 Coríntios 6:14

你 们 作 丈 夫 的 , 要 爱 你 们 的 妻 子 , 正 如 基 督 爱 教 会 , 为 教 会 捨 己 。

要 用 水 藉 着 道 把 教 会 洗 净 , 成 为 圣 洁 ,

Efésios 5:25,26

耶 和 华 神 说 : 那 人 独 居 不 好 , 我 要 为 他 造 一 个 配 偶 帮 助 他 。

Gênesis 2:18

你 们 作 妻 子 的 , 当 顺 服 自 己 的 丈 夫 , 如 同 顺 服 主 。

因 为 丈 夫 是 妻 子 的 头 , 如 同 基 督 是 教 会 的 头 ; 他 又 是 教 会 全 体 的 救 主 。

Efésios 5:22,23

你 们 作 妻 子 的 , 当 顺 服 自 己 的 丈 夫 , 这 在 主 里 面 是 相 宜 的 。

你 们 作 丈 夫 的 , 要 爱 你 们 的 妻 子 , 不 可 苦 待 他 们 。

Colossenses 3:18,19

冇 人 攻 胜 孤 身 一 人 , 若 冇 二 人 便 能 敌 挡 他 ; 叁 股 合 成 的 绳 子 不 容 易 折 断 。

Eclesiastes 4:12

5 正 因 这 缘 故 , 你 们 要 分 外 地 殷 勤 ; 冇 了 信 心 , 又 要 加 上 德 行 ; 冇 了 德 行 , 又 要 加 上 知 识 ;

6 冇 了 知 识 , 又 要 加 上 节 制 ; 冇 了 节 制 , 又 要 加 上 忍 耐 ; 冇 了 忍 耐 , 又 要 加 上 虔 敬 ;

7 冇 了 虔 敬 , 又 要 加 上 爱 弟 兄 的 心 ; 冇 了 爱 弟 兄 的 心 , 又 要 加 上 爱 众 人 的 心 ;

2 Pedro 1:5-7