Versículos do Dia

Kteréhokoli dne vzýval jsem tě, vyslyšels mne, a obdařils silou duši mou. Salmos 138:3

Nepřijali jste zajisté Ducha služby opět k bázni, ale přijali jste Ducha synovství, v němžto voláme Abba, totiž Otče. Romanos 8:15