Atos 15

1 Da nu Paulus og Barnabas kom i en ikke ringe Splid og Strid med dem, så besluttede man, at Paulus og Barnabas og nogle andre af dem skulde drage op til Jerusalem til Apostlene og de Ældste i Anledning af dette Spørgsmål.

2 Disse bleve da sendte af Sted af Menigheden og droge igennem Fønikien og Samaria og fortalte om Hedningernes Omvendelse, og de gjorde alle Brødrene stor Glæde.

3 Men da de kom til Jerusalem, bleve de modtagne af Menigheden og Apostlene og de Ældste, og de kundgjorde, hvor store Ting Gud havde gjort med dem.

4 Men Apostlene og de Ældste forsamlede sig for at overlægge denne Sag.

5 Og Gud, som kender Hjerterne, gav dem Vidnesbyrd ved at give dem den Helligånd lige så vel som os.

6 Og han gjorde ingen Forskel imellem os og dem, idet han ved Troen rensede deres Hjerter.

7 Hvorfor friste I da nu Gud, så I lægge et Åg på Disciplenes Nakke, som hverken vore Fædre eller vi have formået at bære?

8 Men hele Mængden tav og de hørte Barnabas og Paulus fortælle, hvor store Tegn og Undere Gud havde gjort iblandt Hedningerne ved dem.

9 Simon har fortalt, hvorledes Gud først drog Omsorg for at tage ud af Hedninger et Folk for sit Navn.

10 Og dermed stemme Profeternes Tale overens, som der er skrevet:

11 Gud kender fra Evighed af alle sine Gerninger.

12 Derfor mener jeg, at man ikke skal besvære dem af Hedningerne, som omvende sig til Gud,

13 men skrive til dem, at de skulle afholde sig fra Besmittelse med Afguderne og fra Utugt og fra det kvalte og fra Blodet.

14 Da besluttede Apostelene og de Ældste tillige med hele Menigheden at udvælge nogle Mænd af deres Midte og sende dem til Antiokia tillige med Paulus og Barnabas, nemlig Judas, kaldet Barsabbas, og Silas, hvilke Mænd vare ansete iblandt Brødrene.

15 Efterdi vi have hørt, at nogle, som ere komne fra os, have forvirret eder med Ord og voldt eders Sjæle Uro uden at have nogen Befaling fra os,

16 så have vi endrægtigt forsamlede, besluttet at udvælge nogle Mænd og sende dem til eder med vore elskelige Barnabas og Paulus,

17 Mænd, som have vovet deres Liv for vor Herres Jesu Kristi Navn.

18 Vi have derfor sendt Judas og Silas, der også mundtligt skulle forkynde det samme.

19 Thi det er den Helligånds Beslutning og vor, ingen videre Byrde at pålægge eder uden disse nødvendige Ting:

20 Så lod man dem da fare, og de kom ned til Antiokia og forsamlede Mængden og overgave Brevet.

21 Men da de læste det, bleve de glade over Trøsten.

22 Og Judas og Silas, som også selv vare Profeter, opmuntrede Brødrene med megen Tale og styrkede dem.

23 Men da de havde opholdt sig der nogen Tid, lode Brødrene dem fare med Fred til dem, som havde udsendt dem.

24 (Men Silas besluttede at blive der.)

25 Men Paulus og Barnabas opholdt sig i Antiokia, hvor de tillige med mange andre lærte og forkyndte Herrens Ord.

26 Men Barnabas vilde også tage Johannes, kaldet Markus, med.

27 Men Paulus holdt for, at de ikke skulde tage den med, som havde forladt dem i Pamfylien og ikke havde fulgt med dem til Arbejdet.

28 Der blev da en heftig Strid, så at de skiltes fra hverandre, og Barnabas tog Markus med sig og sejlede til Kypern.

29 Men Paulus udvalgte Silas og drog ud, anbefalet af Brødrene til Herrens Nåde.

30 Men han rejste omkring i Syrien og Kilikien og styrkede Menighederne.

Capítulos

Bíblias