João 6

1 Derefter drog Jesus over til hin Side af Galilæas Sø,Tiberias Søen.

2 Og en stor Skare fulgte ham, fordi de så de Tegn, som han gjorde på de syge.

3 Men Jesus gik op på Bjerget og satte sig der med sine Disciple.

4 Men Påsken, Jødernes Højtid, var nær.

5 Men dette sagde han for at prøve ham; thi han vidste selv, hvad han vilde gøre.

6 En af hans Disciple, Andreas, Simon Peters Broder, siger til ham:

7 Her er en lille Dreng, som har fem Bygbrød og to Småfisk; men hvad er dette til så mange?

8 Så tog Jesus Brødene og takkede og uddelte dem til dem, som havde sat sig ned; ligeledes også af Småfiskene så meget, de vilde.

9 Da samlede de og fyldte tolv Kurve med Stykker, som bleve tilovers af de fem Bygbrød fra dem, som havde fået Mad.

10 Da Jesus nu skønnede, at de vilde komme og tage ham med Magt for at gøre ham til Konge, gik han atter op på Bjerget, ganske alene.

11 Men da det var blevet Aften, gik hans Disciple ned til Søen.

12 Og de gik om Bord i et Skib og vilde sætte over til hin Side af Søen til Kapernaum. Og det var allerede blevet mørkt, og Jesus var endnu ikke kommen til dem.

13 Og Søen rejste sig, da der blæste en stærk Vind.

14 Da de nu havde roet omtrent fem og tyve eller tredive Stadier, se de Jesus vandre på Søen og komme nær til Skibet, og de forfærdedes.

15 Da vilde de tage ham op i Skibet; og straks kom Skibet til Landet, som de sejlede til.

16 Den næste dag så Skaren, som stod på hin Side af Søen, at der ikke havde været mere end eet Skib der, og at Jesus ikke var gået om Bord med sine Disciple, men at hans Disciple vare dragne bort alene,

17 (men der var kommet Skibe fra Tiberias nær til det Sted, hvor de spiste Brødet, efter at Herren havde gjort Taksigelse):

18 da Skaren nu så, at Jesus ikke var der, ej heller hans Disciple, gik de om Bord i Skibene og kom til Kapernaum for at søge efter Jesus.

19 Men jeg har sagt eder, at I have set mig og dog ikke tro.

20 Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig; og den, som kommer til mig, vil jeg ingenlunde kaste ud.

21 Thi jeg er kommen ned fra Himmelen, ikke for at gøre min Villie, men hans Villie, som sendte mig.

22 Men dette er hans Villie, som sendte mig, at jeg skal intet miste af alt det, som han har givet mig, men jeg skal oprejse det på den yderste Dag.

23 Ingen kan komme til mig, uden Faderen, som sendte mig, drager ham; og jeg skal oprejse ham på den yderste Dag.

24 Ikke at nogen har set Faderen, kun den, som er fra Gud, han har set Faderen.

25 Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som tror på mig, har et evigt Liv.

26 Jeg er Livets Brød.

27 Eders Fædre åde Manna i Ørkenen og døde.

28 Dette er det Brød, som kommer ned fra Himmelen, at man skal æde af det og ikke dø.

29 Den, som æder mit Kød og drikker mit Blod, har et evigt Liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste Dag.

30 Thi mit Kød er sand Mad, og mit Blod er sand Drikke.

31 Den, som æder mit Kød og drikker mit Blod, han bliver i mig, og jeg i ham.

32 Ligesom den levende Fader udsendte mig, og jeg lever i Kraft af Faderen, ligeså skal også den, som æder mig, leve i Kraft af mig.

33 Dette sagde han, da han lærte i en Synagoge i Kapernaum.

34 Hvad om I da få at se, at Menneskesønnen farer op, hvor han var før?

35 Det er Ånden, som levendegør, Kødet gavner intet; de Ord, som jeg har talt til eder, ere Ånd og ere Liv.

36 Fra den Tid trådte mange af hans Disciple tilbage og vandrede ikke mere med ham.

37 Men han talte om Judas, Simon Iskariots Søn; thi det var ham, som siden skulde forråde ham, skønt han var en af de tolv.

Capítulos

Bíblias