Lucas 3

1 Men i Kejser Tiberius's femtende Regeringsår, da Pontius Pilatus var Landshøvding i Judæa, og Herodes var Fjerdingsfyrste i Galilæa, og hans Broder Filip var Fjerdingsfyrste i Ituræa og Trakonitis's Land og Lysanias Fjerdingsfyrste i Abilene,

2 medens Annas og Kajfas vare Ypperstepræster, kom Guds Ord til Johannes, Sakarias's Søn, i Ørkenen.

3 Og han gik ud i hele Omegnen om Jordan og prædikede Omvendelses-Dåb til Syndernes Forladelse,

4 hver Dal skal opfyldes, og hvert Bjerg og Høj skal nedtrykkes, og det krumme skal gøres lige, og de ujævne Veje skulle gøres jævne;

5 Bærer da Frugter, som ere Omvendelsen værdige, og begynder ikke at sige ved eder selv: Vi have Abraham til Fader; thi jeg siger eder, at Gud kan opvække Abraham Børn af disse Sten.

6 Men da Folket var i Forventning, og alle tænkte i deres Hjerter om Johannes, om ikke han skulde være Kristus,

7 Ligeså formanede han også Folket om mange andre Ting og forkyndte dem Evangeliet.

8 Men da Fjerdingsfyrsten Herodes blev revset af ham for hans Broders Hustru, Herodias's Skyld og for alt det onde, som Herodes gjorde,

9 så føjede han til alt det øvrige også dette, at han kastede Johannes i Fængsel.

10 Men medens hele Folket blev døbt, skete det, da også Jesus var bleven døbt og bad, at Himmelen åbnedes,

11 Og Jesus selv var omtrent tredive År, da han begyndte, og han var, som man holdt for, en Søn af Josef Elis Søn,

12 Matthats Søn, Levis Søn, Melkis Søn, Jannajs Søn, Josefs Søn,

13 Mattathias's Søn, Amos's Søn, Naums Søn, Eslis Søn, Naggajs Søn,

14 Måths Søn, Mattathias's Søn, Semeis Søn, Josefs Søn, Judas Søn,

15 Joanans Søn, Resas Søn, Zorobabels Søn; Salathiels Søn, Neris Søn.

16 Melkis Søn, Addis Søn, Kosams Søn, Elmadams Søn, Ers Søn,

17 Jesu Søn, Eliezers Søn, Jorims Søn, Matthats Søn, Levis Søn,

18 Simeons Søn, Judas Søn, Josets Søn, Jonams Søn, Eliakims Søn,

19 Meleas Søn, Mennas Søn, Mattathas Søn, Nathans Søn, Davids Søn,

20 Isajs Søn, Obeds Søn, Boos's Søn, Salmons Søn, Nassons Søn,

21 Aminadabs Søn, Arams Søn, Esroms Søn, Fares's Søn, Judas Søn,

22 Jakobs Søn, Isaks Søn, Abrahams Søn, Tharas Søn, Nakors Sn,

23 Seruks Søn, Ragaus Søn, Faleks Søn, Ebers Søn, Salas Søn,

24 Kajnans Søn, Arfaksads Søn, Sems Søn, Noas Søn, Lameks Søn,

25 Methusalas Søn, Enoks Søn, Jareds Søn, Maleleels Søn, Kajnans Søn,

26 Enos's Søn, Seths Søn, Adams Søn, Guds Søn.

Capítulos

Bíblias