Marcos 15

1 Og straks om Morgenen, da Ypperstepræsterne havde holdt Råd med de Ældste og de skriftkloge, hele Rådet, bandt de Jesus og førte ham bort og overgave ham til Pilatus.

2 Og Ypperstepræsterne anklagede ham meget.

3 Men Jesus svarede ikke mere noget, så at Pilatus undrede sig.

4 Men på Højtiden plejede han at løslade dem een Fange, hvilken de forlangte.

5 Men der var en, som hed Barabbas, der var fangen tillige med de Oprørere, som under Oprøret havde begået Mord

6 Og Mængden gik op og begyndte at bede om, at han vilde gøre for dem, som han plejede.

7 Thi han skønnede, at det var af Avind, at Ypperstepræsterne havde overgivet ham.

8 Men Ypperstepræsterne ophidsede Mængden til at bede om, at han hellere skulde løslade dem Barabbas.

9 Og da Pilatus vilde gøre Mængden tilpas, løslod han dem Barabbas; og Jesus lod han hudstryge og gav ham hen til at korsfæstes.

10 Men Stridsmændene førte ham ind i Gården, det vil sige Borgen, og de sammenkalde hele Vagtafdelingen.

11 Og de iføre ham en Purpurkappe og flette en Tornekrone og sætte den på ham.

12 Og de sloge ham på Hovedet med et Rør og spyttede på ham og faldt på Knæ og tilbade ham.

13 Og da de havde spottet ham, toge de Purpurkappen af ham og iførte ham hans egne Klæder. Og de føre ham ud for at korsfæste ham.

14 Og de tvinge en, som gik forbi, Simon fra Kyrene, som kom fra Marken, Aleksanders og Rufus's Fader, til af bære hans Kors.

15 Og de gave ham Vin at drikke med Myrra i; men han tog det ikke.

16 Og de korsfæste ham, og de dele hans Klæder ved at kaste Lod om dem, hvad enhver skulde tage.

17 Men det var den tredje Time, da de korsfæstede ham.

18 Og de korsfæste to Røvere sammen med ham, en ved hans højre og en ved hans venstre Side.

19 Og da den sjette Time var kommen, blev der Mørke over hele Landet indtil den niende Time.

20 Men Jesus råbte med høj Røst og udåndede.

21 Og Forhænget i Templet splittedes i to fra øverst til nederst.

22 Men der var også Kvinder, som så til i Frastand, iblandt hvilke også vare Maria Magdalene og Maria, Jakob den Lilles og Joses's Moder, og Salome,

23 hvilke også fulgte ham og tjente ham, da han var i Galilæa, og mange andre Kvinder, som vare gåede op til Jerusalem med ham.

24 Og da det allerede var blevet Aften, (thi det var Beredelsesdag, det er Forsabbat,)

25 kom Josef fra Arimathæa, en anset Rådsherre, som også selv forventede Guds Rige; han tog Mod til sig og gik ind til Pilatus og bad om Jesu Legeme.

26 Men Pilatus forundrede sig over, at han allerede skulde være død,

27 og han hidkaldte Høvedsmanden og spurgte ham, om han allerede nogen Tid havde været død; og da han fik det at vide af Høvedsmanden, skænkede han Josef Liget.

28 Og denne købte et fint Linklæde, tog ham ned, svøbte ham i Linklædet og lagde ham i en Grav, som var udhugget i en Klippe, og han, væltede en Sten for Indgangen til Graven.

29 Men Maria Magdalene og Maria, Joses's Moder, så, hvor ham blev lagt.

Capítulos

Bíblias