Marcos 3

1 Og han, gik atter ind i en Synagoge, og der var der en Mand, som havde en vissen Hånd.

2 Og de toge Vare på ham, om han vilde helbrede ham på Sabbaten, for at de kunde anklage ham.

3 Og Farisæerne gik straks ud og holdt Råd med Herodianerne imod ham, hvorledes de kunde slå ham ihjel.

4 Og Jesus drog med sine Disciple bort til Søen, og en stor Mængde fulgte med fra Galilæa; og fra Judæa

5 og fra Jerusalem og fra Idumæa og Landet hinsides Jordan og fra Egnen om Tyrus og Sidon kom de til ham i stor Mængde, da de hørte, hvor store Gerninger han gjorde.

6 Og han sagde til sine Disciple, at en Båd skulde være til Rede til ham for Skarens Skyld, for at de ikke skulde trænge ham.

7 Thi han helbredte mange, så at alle, som havde Plager, styrtede ind på ham for at røre ved ham.

8 Og han truede dem meget, at de ikke måtte gøre ham kendt.

9 Og han stiger op på Bjerget og hidkalder, hvem han selv vilde; og de gik hen til ham.

10 Og han beskikkede tolv, til at de skulde være hos ham, og til at han kunde udsende dem til at prædike

11 og at have Magt til at uddrive de onde Ånder.

12 Og han beskikkede de tolv, og han tillagde Simon Navnet Peter;

13 fremdeles Jakob, Zebedæus's Søn, og Johannes, Jakobs Broder, og han tillagde dem Navnet Boanerges, det er Tordensønner;

14 og Andreas og Filip og Bartholomæus og Matthæus og Thomas og Jakob, Alfæus's Søn, og Thaddæus og Simon Kananæeren

15 og Judas Iskariot, han, som forrådte ham.

16 Og han kommer hjem, og der samles atter en Skare, så at de end ikke kunne få Mad.

17 Og dersom et Rige er kommet i Splid med sig selv, kan samme Rige ikke bestå.

18 Og dersom et Hus er kommet i Splid med sig selv, vil samme Hus ikke kunne bestå.

19 Og dersom Satan har sat sig op imod sig selv og er kommen i Splid med sig selv, kan han ikke bestå, men det er ude med ham.

20 Men ingen kan gå ind i den stærkes Hus og røve hans Ejendele, uden han først binder den stærke, og da kan han plyndre hans Hus.

21 Sandelig, siger jeg eder, alle Ting skulle forlades Menneskenes Børn, Synder og Bespottelser, hvor store Bespottelser de end tale;

22 Og hans Moder,og hans Brødre komme, og de stode udenfor og sendte Bud ind til ham og lode ham kalde.

Capítulos

Bíblias