Marcos 6

1 Og han gik bort derfra Og han kommer til sin Fædreneby, og hans Disciple følge ham.

2 Og han kunde ikke gøre nogen kraftig Gerning der; kun lagde han Hænderne på nogle få syge og helbredte dem

3 Og han forundrede sig over deres Vantro. Og han gik om i Landsbyerne der omkring og lærte.

4 Og han hidkalder de tolv, og han begyndte at udsende dem, to og to, og gav dem Magt over de urene Ånder.

5 Og han bød dem, at de skulde intet tage med på Vejen uden en Stav alene, ikke Brød, ikke Taske, ikke Kobber i Bæltet,

6 Og de gik ud og prædikede, at man skulde omvende sig.

7 Og de dreve onde Ånder ud og salvede mange syge med Olie og helbredte dem.

8 Thi Herodes havde selv sendt Bud og ladet Johannes gribe og kaste i Fængsel for sin Broder Filips Hustru, Herodias's Skyld; thi han havde taget hende til Ægte.

9 Men Herodias bar Nag til ham og vilde gerne slå ham ihjel, og hun kunde det ikke.

10 Thi Herodes frygtede for Johannes, fordi han vidste, at han var en retfærdig og hellig Mand, og han holdt sin Hånd over ham; og når han hørte ham, var han tvivlrådig om mange Ting, og han hørte ham gerne.

11 Og da der kom en belejlig Dag, da Herodes på sin Fødselsdag gjorde et Gæstebud for sine Stormænd og Krigsøversterne og de ypperste i Galilæa,

12 Om end Kongen blev meget bedrøvet, vilde han dog for Edernes og Gæsternes Skyld ikke afvise hende:

13 Og Kongen sendte straks en at Vagten og befalede at bringe hans Hoved

14 Og denne gik hen og halshuggede ham i Fængselet; og han bragte hans Hoved på et Fad og gav det til Pigen, og Pigen gav det til sin Moder.

15 Og da hans Disciple hørte det, kom de og toge hans Lig og lagde det i en Grav.

16 Og Apostlene samle sig om Jesus, og de forkyndte ham alt, hvad de havde gjort, og hvad de havde lært.

17 Og de droge bort i Skibet til et øde Sted afsides.

18 Og man så dem drage bort, og mange kendte dem, og til Fods strømmede de sammen derhen fra alle Byerne og kom før end de.

19 Og da han gik i Land, så han en stor Skare, og han ynkedes inderligt over dem; thi de vare som Får, der ikke have Hyrde; og han begyndte at lære dem meget.

20 Og han bød dem at lade dem alle sætte sig ned i små Flokke i det grønne Græs.

21 Og de satte sig ned, Hob ved Hob, somme på hundrede og somme på halvtredsindstyve.

22 Og han tog de fem Brød og de to Fisk, så op til Himmelen og velsignede; og han brød Brødene og gav sine Disciple dem at lægge for dem, og han delte de to Fisk til dem alle.

23 Og de spiste alle og bleve mætte.

24 Og de optoge tolv Kurve fulde af Stykker, også af Fiskene.

25 Og de, som spiste Brødene, vare fem Tusinde Mænd.

26 Og straks nødte han sine Disciple til at gå om Bord i Skibet og i Forvejen sætte over til hin Side, til Bethsajda, medens han selv lod Skaren gå bort.

27 Og da han havde taget Afsked med dem, gik han op på Bjerget for at bede.

28 Og da det var blevet silde, var Skibet midt på Søen og han alene på Landjorden.

29 Og da han så, at de havde deres Nød med at ro (thi Vinden var dem imod); kommer han ved den fjerde Nattevagt til dem vandrende på Søen. Og han vilde gå dem forbi.

30 Men da de så ham vandre på Søen, mente de, at det var et Spøgelse, og de skrege.

31 Og han steg op i Skibet til dem, og Vinden lagde sig, og de forfærdedes over al Måde ved sig selv.

32 Thi de havde ikke fået Forstand af det, som var sket med Brødene; men deres Hjerte var forhærdet

33 Og da de vare farne over til Landet, kom de til Genezareth og lagde til der.

34 Og da de trådte ud af Skibet, kendte man ham straks.

35 Og de løb om i hele den Egn og begyndte at bringe de syge på deres Senge omkring, hvor de hørte, at han var.

36 Og hvor som helst han gik ind i Landsbyer eller Byer eller Gårde, lagde de de syge på Torvene og bade ham om, at de måtte røre blot ved Fligen af hans Klædebon; og alle de, som rørte ved ham, bleve helbredte.

Capítulos

Bíblias