Mateus 14

1 På den Tid hørte Fjerdingsfyrsten Herodes Rygtet om Jesus.

2 Thi Herodes havde grebet Johannes og bundet ham og sat ham i Fængsel for sin Broder Filips Hustru, Herodias's Skyld.

3 Og han vilde gerne slå ham ihjel, men frygtede for Mængden, thi de holdt ham for en Profet.

4 Men da Herodes's Fødselsdag kom, dansede Herodias's Datter for dem; og hun behagede Herodes.

5 Derfor lovede han med en Ed at give hende, hvad som helst hun begærede.

6 Og Kongen blev bedrøvet; men for sine Eders og for Gæsternes Skyld befalede han, at det skulde gives hende.

7 Og han sendte Bud og lod Johannes halshugge i Fængselet.

8 Og hans Hoved blev bragt på et Fad og givet Pigen, og hun bragte det til sin Moder.

9 Da kom hans Disciple og toge Liget og begravede ham, og de kom og forkyndte Jesus det.

10 Og da Jesus hørte det, drog han bort derfra i et Skib til et øde Sted afsides; og da Skarerne hørte det, fulgte de ham til Fods fra Byerne.

11 Og da han kom i Land, så han en stor Skare, og han ynkedes inderligt over dem og helbredte deres syge.

12 Og han bød Skarerne at sætte sig ned i Græsset og tog de fem Brød og de to Fisk, så op til Himmelen og velsignede; og han brød Brødene og gav Disciplene dem, og Disciplene gave dem til Skarerne.

13 Og de spiste alle og bleve mætte; og de opsamlede det, som blev tilovers af Stykkerne, tolv Kurve fulde

14 Men de, som spiste, vare omtrent fem Tusinde Mænd, foruden Kvinder og Børn.

15 Og straks nødte han sine Disciple til at gå om Bord i Skibet og i Forvejen sætte over til hin Side, medens han lod Skarerne gå bort.

16 Og da han havde ladet Skarerne gå bort, gik han op på Bjerget afsides for at bede. Og da det blev silde, var han der alene.

17 Men Skibet var allerede midt på Søen og led Nød af Bølgerne; thi Vinden var imod.

18 Men i den fjerde Nattevagt kom han til dem, vandrende på Søen.

19 Og da de stege op i Skibet, lagde Vinden sig.

20 Og da de vare farne over, landede de i Genezareth.

21 Og da Folkene på det Sted kendte ham, sendte de Bud til hele Egnen der omkring og bragte alle de syge til ham.

22 Og de bade ham, at de blot måtte røre ved Fligen af hans Klædebon; og alle de, som rørte derved, bleve helbredede.

Capítulos

Bíblias