Mateus 26

1 Og det skete, da Jesus havde fuldendt alle disse Ord, sagde han til sine Disciple:

2 I vide, at om to Dage er det Påske; så forrådes Menneskesønnen til at korsfæstes.

3 Da forsamledes Ypperstepræsterne og Folkets Ældste i Ypperstepræstens Gård; han hed Kajfas.

4 Og de rådsloge om at gribe Jesus med List og ihjelslå ham.

5 Men da Jesus var kommen til Bethania, i Simon den spedalskes Hus,

6 kom der en Kvinde til ham, som havde en Alabastkrukke med såre kostbar Salve, og hun udgød den på hans Hoved, medens han sad til Bords.

7 Thi de fattige have I altid hos eder; men mig have I ikke altid.

8 Thi da hun udgød denne Salve over mit Legeme, gjorde hun det for at berede mig til at begraves.

9 Da gik en af de tolv, han, som hed Judas Iskariot, hen til Ypperstepræsterne

10 Og fra den Stund søgte han Lejlighed til at forråde ham.

11 Og Disciplene gjorde, som Jesus befalede dem, og beredte Påskelammet.

12 Men da det var blevet Aften, sad han til Bords med de tolv.

13 thi dette er mit Blod, Pagtens, hvilket udgydes for mange til Syndernes Forladelse.

14 Og da de havde sunget Lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.

15 Og han tog Peter og Zebedæus's to Sønner med sig, og han begyndte at bedrøves og svarlig at ængstes.

16 Og han kom og fandt dem atter sovende, thi deres Øjne vare betyngede.

17 Og han forlod dem og gik atter hen og bad tredje Gang og sagde atter det samme Ord.

18 Og medens han endnu talte, se, da kom Judas, en af de tolv, og med ham en stor Skare, med Sværd og Knipler, fra Ypperstepræsterne og Folkets Ældste.

19 Og se, en af dem, som vare med Jesus, rakte Hånden ud og drog sit Sværd og slog Ypperstepræstens Tjener og huggede hans Øre af.

20 Eller mener du, at jeg ikke kan bede min Fader, så han nu tilskikker mig mere end tolv Legioner Engle?

21 Men de, som havde grebet Jesus, førte ham hen til Ypperstepræsten Kajfas, hvor de skriftkloge og de Ældste vare forsamlede.

22 Men Peter fulgte ham i Frastand indtil Ypperstepræstens Gård, og han gik indenfor og satte sig hos Svendene for at se, hvad Udgang det vilde få.

23 Men Ypperstepræsterne og hele Rådet søgte falsk Vidnesbyrd imod Jesus, for at de kunde aflive ham.

24 Og de fandt intet, endskønt der trådte mange falske Vidner frem. Men til sidst trådte to frem og sagde:

25 Denne har sagt: Jeg kan nedbryde Guds Tempel og bygge det op i tre Dage.

26 Da spyttede de ham i Ansigtet og gave ham Næveslag; andre sloge ham på Kinden

Capítulos

Bíblias