Mateus 27

1 Men da det var blevet Morgen, holdt alle Ypperstepræsterne og Folkets Ældste Råd imod Jesus for at aflive ham.

2 Og de bandt ham og førte ham bort og overgave ham til Landshøvdingen Pontius Pilatus.

3 Da nu Judas, som forrådte ham, så, at han var bleven domfældt, fortrød han det og bragte de tredive Sølvpenge tilbage til Ypperstepræsterne og de Ældste og sagde:

4 Og han kastede Sølvpengene ind i Templet, veg bort og gik hen og hængte sig.

5 Men efter at have holdt Råd købte de Pottemagermarken derfor til Gravsted for de fremmede.

6 Derfor blev den Mark kaldt Blodmarken indtil den Dag i Dag.

7 Og da han blev anklaget af Ypperstepræsterne og de Ældste, svarede han intet.

8 Og han svarede ham end ikke på et eneste Ord, så at Landshøvdingen undrede sig såre.

9 Men på Højtiden plejede Landshøvdingen at løslade Mængden een Fange, hvilken de vilde.

10 Og de havde dengang en berygtet Fange, som hed Barabbas.

11 Thi han vidste, at det var af Avind, de havde overgivet ham.

12 Men Ypperstepræsterne og de Ældste overtalte Skarerne til, at de skulde begære Barabbas, men ihjelslå Jesus.

13 Da løslod han dem Barabbas; men Jesus lod han hudstryge og gav ham hen til at korsfæstes.

14 Da toge Landshøvdingens Stridsmænd Jesus med sig ind i Borgen og samlede hele Vagtafdelingen omkring ham.

15 Og de afklædte ham og kastede en Skarlagens Kappe om ham.

16 Og de spyttede på ham og toge Røret og sloge ham på Hovedet.

17 Og da de havde spottet ham, toge de Kappen af ham og iførte ham hans egne Klæder og førte ham hen for at korsfæste ham.

18 Men medens de gik derud, traf de en Mand fra Kyrene, ved Navn Simon; ham tvang de til at bære hans Kors.

19 gave de ham Eddike at drikke blandet med Galde og da han smagte det, vilde han ikke drikke.

20 Og de sade der og holdt Vagt over ham.

21 Da bliver der korsfæstet to Røvere sammen med ham, en ved den højre og en ved den venstre Side,

22 Og de, som gik forbi, spottede ham, idet de rystede på deres Hoveder og sagde:

23 Du, som nedbryder Templet og bygger det op i tre Dage, frels dig selv; er du Guds Søn, da stig ned af Korset!

24 Og på samme Måde hånede også Røverne ham, som vare korsfæstede med ham.

25 Men fra den sjette Time blev der Mørke over hele Landet indtil den niende Time.

26 Og straks løb en af dem hen og tog en Svamp og fyldte den med Eddike og stak den på et Rør og gav ham at drikke.

27 Men Jesus råbte atter med høj Røst og opgav Ånden.

28 Og se, Forhænget i Templet splittedes i to Stykker, fra øverst til nederst; og Jorden skjalv, og Klipperne revnede,

29 og Gravene åbnedes; og mange af de hensovede helliges legemer bleve oprejste,

30 og de gik ud af Gravene efter hans Opstandelse og kom ind i den hellige Stad og viste sig for mange.

31 Men der var mange Kvinder der, som så til i Frastand, hvilke havde fulgt Jesus fra Galilæa og tjent ham.

32 Iblandt dem vare Maria Magdalene og Maria, Jakobs og Josefs Moder, og Zebedæus's Sønners Moder.

33 Men da det var blevet Aften, kom en rig Mand fra Arimathæa, ved Navn Josef, som også selv var bleven Jesu Discipel.

34 Han gik til Pilatus og bad om Jesu Legeme. Da befalede Pilatus, at det skulde udleveres.

35 Og Josef tog Legemet og svøbte det i et rent, fint Linklæde

36 og lagde det i sin nye Grav, som han havde ladet hugge i Klippen, og væltede en stor Sten for Indgangen til Graven og gik bort.

37 Men Maria Magdalene og den anden Maria vare der, og de sade lige over for Graven.

38 Men den næste Dag, som var Dagen efter Beredelsesdagen, forsamlede Ypperstepræsterne og Farisæerne sig hos Pilatus

39 Og de gik hen og bevogtede Graven sikkert med Vagten efter at have sat Segl for Stenen.

Capítulos

Bíblias