Dia das Crianças

Jezi di yo: Kite timoun yo vin jwenn mwen non. Pa enpoze yo vini. Paske, Peyi Wa ki nan syèl la, se pou tout moun ki tankou timoun sa yo li ye.

Mateus 19:14

Bay yon timoun prensip li dwe swiv. Jouk li mouri, li p'ap janm bliye l'.

Provérbios 22:6

Se Seyè a menm ki pral moutre pitit ou yo tout bagay. Yo pral viv alèz ak kè poze.

Isaías 54:13

Men, chèf prèt yo ak dirèktè lalwa yo te fache anpil lè yo wè bèl bagay li t'ap fè, lè yo tande timoun yo ki t'ap rele nan tanp lan: Lwanj pou Pitit David la!

Yo di Jezi konsa: Eske ou pa tande sa y'ap di? Jezi reponn yo: M' tande wi. Eske nou pa janm li pawòl sa a nan Liv la: Ou fè timoun piti ak tibebe nan tete fè gwo lwanj pou ou?

Mateus 21:15,16

1 Lè sa a, disip yo pwoche bò kote Jezi, yo mande li: Ki moun ki pi grannèg nan Peyi Wa ki nan syèl la?

2 Jezi rele yon timoun, li mete l' nan mitan yo.

3 Li di: Sa m'ap di nou la a, se vre wi: Si nou pa chanje, si nou pa tounen tankou yon timoun piti, nou p'ap janm ka mete pye nou nan Peyi Wa ki nan syèl la.

4 Se poutèt sa, moun ki va soumèt tèt li devan Bondye, ki va tounen tankou timoun sa a, se li ki va pi grannèg nan Peyi Wa ki nan syèl la.

Mateus 18:1-4

Sa m'ap di nou la a, se vre wi: Si yon moun pa asepte otorite Bondye a tankou yon timoun, li p'ap janm ka mete pye l' nan Peyi kote Bondye Wa a.

Apre sa, li pran timoun yo nan bra l', li mete men l' sou tèt yo chak, li beni yo.

Marcos 10:15,16

Epi li pran yon timoun piti, li mete l' nan mitan yo. Li pran timoun lan nan bra l', li di yo konsa:

-Nenpòt moun ki resevwa yon timoun konsa poutèt mwen, se mwen menm menm li resevwa. Nenpòt moun ki resevwa m', se pa mwen li resevwa, men se moun ki voye m' lan li resevwa.

Marcos 9:36,37

Atansyon: Piga nou meprize yon sèl nan ti piti sa yo. Paske m'ap di nou sa: zanj gadyen yo ki nan syèl la, se tout tan yo la devan Papa m' ki nan syèl la.

Mateus 18:10

Nou menm timoun, se devwa nou pou nou obeyi manman nou ak papa nou nan tout bagay. Se sa ki fè Bondye plezi.

Nou menm papa ak manman, pa rele sou timoun yo twòp pou sa pa dekouraje yo.

Colossenses 3:20,21

Pitit se kado Bondye bay, se yon rekonpans pou manman ak papa.

Salmos 127:3

1 Timoun, se devwa nou tankou moun ki kwè nan Seyè a pou n' obeyi papa nou ak manman nou, paske sa se yon bagay ki dwat devan Bondye.

2 Respekte papa ou ak manman ou. Sa se premye kòmandman ki gen yon pwomès dèyè l':

3 Pou nou ka viv lontan ak kè kontan sou latè.

4 Kanta nou menm, manman ak papa, pa aji ak timoun nou yo yon jan pou eksite yo. Men, ba yo bon levasyon, korije yo, pale ak yo dapre prensip Seyè a.

Efésios 6:1-4

24 Se pou Seyè a beni nou, se pou l' pran swen nou.

25 Se pou Seyè a fè nou santi li la avèk nou, se pou l' gen pitye pou nou.

26 Se pou Seyè a fè nou wè jan li renmen nou, se pou l' ban nou kè poze.

Números 6:24-26