Jó 25

1 ויען בלדד השחי ויאמר׃

2 המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו׃

3 היש מספר לגדודיו ועל מי לא יקום אורהו׃

4 ומה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אשה׃

5 הן עד ירח ולא יאהיל וכוכבים לא זכו בעיניו׃

6 אף כי אנוש רמה ובן אדם תולעה׃