Salmos 134

1 Hỡi các tôi tớ Ðức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, Hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va!

2 Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Ðức Giê-hô-va!

3 Nguyện Ðức Giê-hô-va, là Ðấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!

Capítulos

Bíblias