1 Issakars sønner var Tola og Pua, Jasib og Simron, fire i tallet.

2 Og Tolas sønner var Ussi og Refaja og Jeriel og Jahmai og Jibsam og Samuel, hoder for sine familier, som stammet fra Tola, veldige stridsmenn i sine ætter; deres tall var i Davids dager to og tyve tusen og seks hundre.

3 Og Ussis sønner var Jisrahja og Jisrahjas sønner Mikael og Obadja og Joel og Jissija, fem i tallet, alle sammen familiehoder.

4 Til dem hørte, efter deres ætter og fedrenehuser, krigsrustede flokker, seks og tretti tusen mann; for de hadde mange hustruer og barn.

5 Og deres brødre i alle Issakars ætter var veldige stridsmenn; i alt var de* syv og åtti tusen mann som var opskrevet. / <* stridsmennene i den hele stamme.>

6 Benjamins sønner var Bela og Beker og Jediael, tre i tallet.

7 Og Belas sønner var Esbon og Ussi og Ussiel og Jerimot og Iri, fem i tallet, familiehoder, veldige stridsmenn; i deres ætteliste stod det to og tyve tusen og fire og tretti mann.

8 Og Bekers sønner var Semira og Joas og Elieser og Eljoenai og Omri og Jeremot og Abia og Anatot og Alemet; alle disse var Bekers sønner,

9 og efter deres ættelister, hvor deres ætter og deres familiehoder, veldige stridsmenn, var opskrevet, var de tyve tusen og to hundre mann.

10 Og Jediaels sønner var Bilhan og Bilhans sønner Je'is og Benjamin og Ehud og Kena'ana og Setan og Tarsis og Akisahar;

11 alle disse var Jediaels sønner, familiehoder. veldige stridsmenn, sytten tusen og to hundre som krigsrustet drog ut i strid.

12 Enn videre Suppim og Huppim, Irs sønner, og Hussim, som stammet fra Aker.

13 Naftalis sønner var Jahsiel og Guni og Jeser og Sallum, Bilhas sønner.

14 Manasses sønner var Asriel, som stammet fra hans syriske medhustru; hun fødte Makir, far til Gilead.

15 Og Makir tok til hustru en søster av Huppim og Suppim, og hans* søster hette Ma'aka; og den annen sønn hette Selofhad, og Selofhad hadde bare døtre. / <* Huppims.>

16 Og Makirs hustru Ma'aka fødte en sønn og kalte ham Peres, og hans bror hette Seres, og hans sønner var Ulam og Rekem.

17 Og Ulams sønn var Bedan. Disse var sønner av Gilead, sønn av Makir, sønn av Manasse.

18 Og hans* søster var Hammoleket; hun fødte Ishod og Abieser og Mahla. / <* Gileads.>

19 Og Semidas sønner var Akjan og Sekem og Likhi og Aniam.

20 Og Efra'ims sønner var Sutelah - hans sønn var Bered og hans sønn Tahat og hans sønn Elada og hans sønn Tahat

21 og hans sønn Sabad og hans sønn Sutelah - og Eser og Elad*; de blev drept av menn fra Gat som var født der i landet, fordi de hadde draget ned for å røve deres fe, / <* Eser og Elad var tillikemed Sutelah 1KR 7, 20 Efra'ims sønner.>

22 Og deres far Efra'im sørget i lang tid, og hans brødre kom for å trøste ham.

23 Og han gikk inn til sin hustru, og hun blev fruktsommelig og fødte en sønn; og han gav ham navnet Beria, fordi der hadde vært ulykke i hans hus.

24 Hans datter var Se'era; hun bygget Nedre- og Øvre-Bet-Horon og Ussen-Se'era.

25 Hans* sønn var Refa, og hans sønner var Resef og Telah, og hans sønn var Tahan, / <* Berias, 1KR 7 23.>

26 hans sønn Ladan, hans sønn Ammihud, hans sønn Elisama,

27 hans sønn Non, hans sønn Josva.

28 Deres eiendom og deres bosteder var Betel med tilhørende småbyer og mot øst Na'aran og mot vest Geser med tilhørende småbyer og Sikem med tilhørende småbyer like til Gasa med tilhørende småbyer.

29 Manasses barn eide Bet-Sean med tilhørende småbyer, Ta'anak med tilhørende småbyer, Megiddo med tilhørende småbyer og Dor med tilhørende småbyer. I disse byer bodde Josefs, Israels sønns barn.

30 Asers sønner var Jimna og Jisva og Jisvi og Beria, og Serah var deres søster.

31 Og Berias sønner var Heber og Malkiel; han var far til Birsot.

32 Og Heber blev far til Jaflet og Somer og Hotam og deres søster Sua.

33 Og Jaflets sønner var Pasak og Bimhal og Asvat; dette var Jaflets sønner.

34 Og Semers sønner var Aki og Rohga, Jehubba og Aram.

35 Og hans bror Helems sønner var Sofah og Jimna og Seles og Amal.

36 Sofahs sønner var Suah og Harnefer og Sual og Beri og Jimra,

37 Beser og Hod og Samma og Silsa og Jitran og Be'era.

38 Og Jeters sønner var Jefunne og Pispa og Ara.

39 Og Ullas sønner var Arah og Hanniel og Risja.

40 Alle disse var sønner av Aser, hoder for sine familier, utvalgte veldige stridsmenn, høvdinger blandt fyrstene, og de menn som stod i deres ætteliste som dugelige til krigstjeneste, var seks og tyve tusen i tallet.