1 I barn! vær lydige mot eders foreldre i Herren! for dette er rett.

2 Hedre din far og din mor - dette er det første bud med løfte -

3 forat det må gå dig vel, og du må lenge leve i landet.

4 Og I fedre! egg ikke eders barn til vrede, men fostre dem op i Herrens tukt og formaning!

5 I tjenere! vær lydige mot eders herrer efter kjødet, med frykt og beven, i eders hjertes enfold, som mot Kristus,

6 ikke med øientjeneste, som de som vil tekkes mennesker, men som Kristi tjenere, så I gjør Guds vilje av hjertet

7 og med villig hu tjener som for Herren og ikke som for mennesker,

8 da I vet at hvad godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri.

9 Og I herrer! gjør likeså mot dem, så I lar være å true, da I vet at både deres og eders Herre er i himlene, og han gjør ikke forskjell på folk.

10 For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft!

11 Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep;

12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.

14 Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje,

15 Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir,

16 og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler,

17 og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord,

18 idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,

19 og også for mig, at det må gis mig ord når jeg oplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet,

20 for hvis skyld jeg er sendebud i lenker, at jeg må tale med frimodighet derom, således som jeg bør tale.

21 Men forat også I skal kjenne min tilstand, hvorledes jeg har det, skal Tykikus fortelle eder alt, han den elskede bror og tro tjener i Herren,

22 som jeg just derfor sender til eder at I skal få vite hvorledes det er med oss, og at han skal trøste eders hjerter.

23 Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro, fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus!

24 Nåden være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelighet!