1 Det annet lodd kom ut for Simeon, for Simeons barns stamme efter deres ætter; den arvelodd de fikk, lå inne i Judas barns arvelodd.

2 Til deres arvelodd hørte: Be'er-seba og Seba og Molada

3 og Hasar-Sual og Bala og Esem

4 og Eltolad og Betul og Horma

5 og Siklag og Bet-Hammarkabot og Hasar-Susa

6 og Bet-Lebaot og Saruhen - tretten byer med tilhørende landsbyer;

7 A'in, Rimmon og Eter og Asan - fire byer med tilhørende landsbyer,

8 og alle de landsbyer som lå rundt omkring disse byer inntil Ba'alat-Be'er, Rama i sydlandet. Dette var den arvelodd som Simeons barns stamme fikk efter sine ætter.

9 Av den del som blev tilmålt Judas barn, fikk Simeons barn sin arvelodd, for Judas barns del var for stor for dem; derfor fikk Simeons barn sin arvelodd inne i deres arvelodd.

10 Det tredje lodd kom ut for Sebulons barn efter deres ætter; grensen for deres arvelodd gikk til Sarid.

11 Deres grense gikk i vest op til Marala, støtte til Dabbeset og nådde den bekk som løper østenfor Jokneam.

12 Mot øst, mot solens opgang, bøide den sig fra Sarid bort til Kislot-Tabors enemerker og gikk frem til Haddaberat og op til Jafia.

13 Derfra gikk den mot øst, mot solens opgang, over til Gat-Hefer og Et-Kasin, og frem til Rimmon, som strekker sig bort til Hannea.

14 Så svinget grensen omkring dette sted nordover til Hannaton og endte i Jiftah-El-dalen.

15 Dessuten fikk de Kattat og Nahalal og Simron og Jidala og Betlehem, i alt tolv byer med tilhørende landsbyer.

16 Dette var Sebulons barns arvelodd efter deres ætter, disse byer med tilhørende landsbyer.

17 For Issakar kom det fjerde lodd ut, for Issakars barn efter deres ætter.

18 I deres land lå Jisre'ela og Hakkesullot og Sunem

19 og Hafara'im og Sion og Anaharat

20 og Harabbit og Kisjon og Ebes

21 og Remet og En-Gannim og En-Hadda og Bet-Passes;

22 og grensen støtte til Tabor og Sahasuma og Bet-Semes, og den endte ved Jordan - seksten byer med tilhørende landsbyer.

23 Dette var den arvelodd som Issakars barns stamme fikk efter sine ætter, byene med tilhørende landsbyer.

24 Det femte lodd kom ut for Asers barns stamme efter deres ætter.

25 I deres land lå Helkat og Hali og Beten og Aksaf

26 og Allammelek og Amad og Misal, og grensen støtte mot vest til Karmel og Sihor-Libnat.

27 Så vendte den sig østover til Bet-Dagon, støtte til Sebulon og Jiftah-El-dalen, nordenfor Bet-Haemek og Ne'iel, og gikk så frem til Kabul i nord.

28 Dessuten fikk de Ebron og Rehob og Hammon og Kana, helt til det store Sidon.

29 Så vendte grensen sig mot Harama og holdt frem til den faste by Tyrus, vendte sig derefter mot Hosa og endte ute ved havet, ikke langt fra Aksib.

30 Dessuten fikk de Umma og Afek og Rehob, i alt to og tyve byer med tilhørende landsbyer.

31 Dette var den arvelodd som Asers barns stamme fikk efter sine ætter, disse byer med tilhørende landsbyer.

32 For Naftalis barn kom det sjette lodd ut, for Naftalis barn efter deres ætter.

33 Deres grense gikk fra Helef, fra eken ved Sa'anannim, om Adami-Hannekeb og Jabne'el frem til Lakkum og endte ved Jordan.

34 Så vendte grensen sig vestover til Asnot-Tabor og holdt frem til Hukkok og støtte i syd til Sebulon og i vest til Aser og i øst til Juda ved Jordan.

35 Av faste byer var der: Hassiddim, Ser og Hammat, Rakkat og Kinneret

36 og Adama og Harama og Hasor

37 og Kedes og Edre'i og En-Hasor

38 og Jiron og Migdal-El, Horem og Bet-Anat og Bet-Semes, i alt nitten byer med tilhørende landsbyer.

39 Dette var den arvelodd som Naftalis barns stamme fikk efter sine ætter, byene med tilhørende landsbyer.

40 For Dans barns stamme efter deres ætter kom det syvende lodd ut.

41 I det land de fikk til arvelodd, lå Sora og Estaol og Ir-Semes

42 og Sa'alabbin og Ajalon og Jitla

43 og Elon og Timnata og Ekron

44 og Elteke og Gibbeton og Ba'alat

45 og Jehud og Bene-Berak og Gat-Rimmon

46 og Me-Hajarkon og Harakkon med bygdene bortimot Joppe.

47 Men Dans barns land blev for trangt for dem, og Dans barn drog op og førte krig mot Lesem; de inntok det og slo det med sverdets egg og tok det i eie og bodde der, og de kalte Lesem Dan efter sin stamfar Dan.

48 Dette var den arvelodd som Dans barns stamme fikk efter sine ætter, disse byer med tilhørende landsbyer.

49 Så var de da ferdig med å skifte ut landet efter dets grenser. Og Israels barn gav Josva, Nuns sønn, en arvelodd mellem sig;

50 efter Herrens befaling gav de ham den by han bad om, Timnat-Serah på Efra'im-fjellet, og han bygget op byen og bosatte sig der.

51 Dette var de arvelodder som Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn, og overhodene for familiene i Israels barns stammer skiftet ut ved loddkasting i Silo for Herrens åsyn, ved inngangen til sammenkomstens telt. Således var de ferdig med å skifte ut landet.