1 Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:

2 W dzień miesiąca pierwszego, pierwszego dnia tegoż miesiąca wystawisz przybytek, namiot zgromadzenia.

3 I postawisz tam skrzynię świadectwa, i zakryjesz ją zasłoną.

4 Wstawisz i stół, i porządnie go sporządzisz, wniesiesz także świecznik, i zaświecisz lampy jego.

5 Postawisz też ołtarz złoty do kadzenia przed skrzynią świadectwa, i zawiesisz zasłonę u drzwi przybytku.

6 Także postawisz ołtarz całopalenia przed drzwiami przybytku, namiotu zgromadzenia.

7 Postawisz też wannę między namiotem zgromadzenia a między ołtarzem, w którą nalejesz wody.

8 Wystawisz też i sień w około, a zawiesisz zasłonę we drzwiach u sieni.

9 Zatem weźmiesz olejek pomazywania, i pomażesz przybytek, i wszystko, co w nim jest, i poświęcisz go ze wszystkiem naczyniem jego, a będzie świętym.

10 Pomażesz też ołtarz całopalenia, i wszystkie naczynia jego, i poświęcisz ołtarz, a będzie ołtarzem najświętszym.

11 Nad to pomażesz wannę i stolec jej, a poświęcisz ją.

12 Zatem każesz przystąpić Aaronowi i synom jego do drzwi namiotu zgromadzenia, i umyjesz je wodą.

13 I obleczesz Aarona w szaty święte, a pomażesz, i poświęcisz go, aby mi sprawował urząd kapłański.

14 Synom także jego przystąpić każesz, i obleczesz je w szaty,

15 A pomażesz je, jakoś pomazał ojca ich, aby mi sprawowali urząd kapłański; i będzie pomazanie ich onym ku wiecznemu kapłaństwu w narodziech ich.

16 Tedy uczynił Mojżesz wszystko; jako mu był rozkazał Pan, tak uczynił.

17 Stało się tedy miesiąca pierwszego, roku wtórego, pierwszego dnia miesiąca, że wystawiony jest przybytek.

18 I wystawił Mojżesz przybytek, a podstawił podstawki jego, i postawił deski jego, i założył drągi jego, i podniósł słupy jego.

19 Rozbił też i namiot nad przybytkiem, i położył przykrycie namiotu nad nim z wierzchu, tak jako był Pan rozkazał Mojżeszowi.

20 Potem wziąwszy świadectwo, włożył je do skrzyni, i przewlókł drążki u skrzyni, i włożył ubłagalnią z wierzchu na skrzynię.

21 I wniósł skrzynię do przybytku, i zawiesił oponę zakrycia, i zasłonił skrzynię świadectwa, jako był Pan rozkazał Mojżeszowi.

22 Postawił i stół w namiocie zgromadzenia ku północnej stronie przed zasłoną.

23 I sporządził na nim sporządzenie chlebów przed Panem, jako był rozkazał Pan Mojżeszowi.

24 Postawił też świecznik w namiocie zgromadzenia na przeciwko stołowi ku południowej stronie przybytku.

25 Zapalił też lampy przed Panem, jako był Pan rozkazał Mojżeszowi.

26 Postawił i ołtarz złoty w namiocie zgromadzenia przed zasłoną.

27 I kadził na nim kadzeniem wonnem, jako był rozkazał Pan Mojżeszowi.

28 Potem zawiesił zasłonę we drzwiach przybytku.

29 Nadto ołtarz postawił całopalenia przede drzwiami przybytku namiotu zgromadzenia, i ofiarował na nim całopalenie i ofiarę suchą, jako był rozkazał Pan Mojżeszowi.

30 Potem postawił wannę między namiotem zgromadzenia, a między ołtarzem, w którą nalał wody dla umywania.

31 I umywali się z niej Mojżesz, i Aaron, i synowie jego, ręce swe i nogi swe.

32 Gdy wchodzili do namiotu zgromadzenia, i gdy mieli przystępować do ołtarza, umywali się, jako rozkazał Pan Mojżeszowi.

33 Na ostatek wystawił sień około przybytku i ołtarza, i zawiesił zasłonę w bramie sieni. A tak dokończył Mojżesz roboty onej.

34 Tedy okrył obłok namiot zgromadzenia, a chwała Pańska napełniła przybytek.

35 Tak, iż nie mógł Mojżesz wnijść do namiotu zgromadzenia; bo był nad nim obłok, a chwała Pańska napełniła była przybytek.

36 A gdy odstępował obłok od przybytku, ruszali się synowie Izraelscy w ciągnieniu swem.

37 A jeźli nie odstępował obłok, nie ruszali się aż do dnia, którego odstępował.

38 A obłok Pański bywał nad przybytkiem we dnie, a ogień bywał w nocy nad nim przed oczyma wszystkiego domu Izraelskiego, ilekroć ciągnęli.