1 A gdy był dobudowany mur, i wystawiłem wrota, i postanowieni byli odźwierni, i śpiewacy, i Lewitowie:

2 Rozkazałem Chananijemu, bratu memu, i Chananijaszowi, staroście zamku Jeruzalemskiego: (bo ten był mąż wierny, i bojący się Boga nad wielu innych;)

3 I rzekłem do nich: Niech nie otwierają bram Jeruzalemskich, aż ogrzeje słońce; a gdy ci, co tu stawają, zamkną bramę, opatrzcież ją. A tak postanowiłem straż z obywateli Jeruzalemskich, każdego na straży jego, i każdego na przeciwko domowi jego.

4 A miasto było szerokie i wielkie, ale ludu mało w murach jego, a jeszcze nie były domy pobudowane.

5 Przetoż podał Bóg mój do serca mego, abym zebrał przedniejszych, i przełożonych, i lud, aby byli obliczeni podług rodzaju. I znalazłem księgi rodu tych, którzy się tu najpierwej przyprowadzili, i znalazłem w nich to opisanie.

6 Cić są ludzie onej krainy, którzy wyszli z pojmania i z niewoli, w którą ich był zaprowadził Nabuchodonozor, król Babiloński; a wrócili się do Jeruzalemu i do Judy, każdy do miasta swego.

7 Którzy przyszli z Zorobabelem, z Jesuą, Nehemijaszem, Azaryjaszem, Rahamijaszem, Nechamanem, Mardocheuszem, Bilsanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem, Baaną.

8 A poczet mężów ludu Izraelskiego taki jest: Synów Farosowych dwa tysiące sto i siedmdziesiąt i dwa;

9 Synów Sefatyjaszowych trzy sta siedmdziesiąt i dwa;

10 Synów Arachowych sześć set pięćdziesiąt i dwa;

11 Synów Pachatmoabowych, synów Jesui, i Joabowych dwa tysiące ośm set i ośmnaście;

12 Synów Elamowych tysiąc dwieście pięćdziesiąt i cztery;

13 Synów Zattuowych ośm set czterdzieści i pięć;

14 Synów Zachajowych siedm set i sześćdziesiąt;

15 Synów Binnujowych sześć set czterdzieści i ośm;

16 Synów Bebajowych sześć set dwadzieścia i ośm;

17 Synów Azgadowych dwa tysiące trzy sta dwadzieścia i dwa;

18 Synów Adonikamowych sześć set sześćdziesiąt i siedm;

19 Synów Bigwajowych dwa tysiące sześćdziesiąt i siedm;

20 Synów Adynowych sześć set pięćdziesiąt i pięć;

21 Synów Aterowych, co poszli z Ezechyjasza, dziewięćdziesiąt i ośm;

22 Synów Hasumowych trzy sta dwadzieścia i ośm;

23 Synów Besajowych trzy sta dwadzieścia i cztery;

24 Synów Charyfowych sto i dwanaście;

25 Synów z Gabaonu dziewięćdziesiąt i pięć.

26 Mężów z Betlehemu i Netofatu sto ośmdziesiąt i ośm;

27 Mężów z Anatotu sto dwadzieścia i ośm;

28 Mężów z Bet Azmawetu czterdzieści i dwa;

29 Mężów z Karyjatyjarymu, z Kafiry i z Beerotu siedm set czterdzieści i trzy;

30 Mężów z Ramy i z Gabaa sześć set dwadzieścia i jeden;

31 Mężów z Machmas sto i dwadzieścia i dwa;

32 Mężów z Betela i z Haj sto dwadzieścia i trzy;

33 Mężów z Nebo drugiego pięćdziesiąt i dwa.

34 Synów Elama drugiego tysiąc dwieście pięćdziesiąt i cztery;

35 Synów Harymowych trzy sta i dwadzieścia;

36 Synów Jerechowych trzy sta czterdzieści i pięć;

37 Synów Lodowych, Hadydowych, i Onowych siedm set i dwadzieścia i jeden.

38 Synów Senaa trzy tysiące dziewięć set i trzydzieści.

39 Kapłanów: Synów Jedajaszowych, z domu Jesui, dziewięć set siedmdziesiąt i trzy;

40 Synów Immerowych tysiąc pięćdziesiąt i dwa;

41 Synów Passurowych tysiąc dwieście czterdzieści i siedm;

42 Synów Harymowych tysiąc i siedmnaście;

43 Lewitów: Synów Jesuego, i Kadmielowych, synów Hodowijaszowych siedmdziesiąt i cztery.

44 Śpiewaków: Synów Asafowych sto czterdzieści i ośm.

45 Odźwiernych: Synów Sallumowych, synów Aterowych, synów Talmonowych, synów Akkubowych, synów Hatytowych, synów Sobajowych sto trzydzieści i ośm.

46 Z Netynejczyków: Synów Sycha, synów Chasufa, synów Tabbaota,

47 Synów Kierosa, synów Syjaa, synów Fadona,

48 Synów Lebana, synów Hagaba, synów Salmaja,

49 Synów Hanana, synów Giddela, synów Gachara,

50 Synów Raajasza, synów Rezyna, synów Nekoda,

51 Synów Gazama, synów Uzy, synów Faseacha.

52 Synów Besaja, synów Mechynima, synów Nefusesyma,

53 Synów Bakbuka, synów Chakufa, synów Charchura,

54 Synów Basluta, synów Mechyda, synów Charsa,

55 Synów Barkosa, synów Sysera, synów Tamacha,

56 Synów Nezyjacha, synów Chatyfa,

57 Synów sług Salomonowych, synów Sotaja, synów Soferata, synów Peruda.

58 Synów Jahala, synów Darkona, synów Giddela,

59 Synów Sefatyjasza, synów Chatyla, synów Pochereta z Hasebaim, synów Amona:

60 Wszystkich Netynejczyków i synów sług Salomonowych trzy sta dziewięćdziesiąt i dwa.

61 A cić są, którzy wyszli z Telmelachu i z Telcharsa: Cherub, Addan, i Immer: ale nie mogli okazać domu ojców swoich i nasienia swego, jeźli z Izraela byli.

62 Synów Delajaszowych, synów Tobijaszowych, synów Nekodowych sześć set czterdzieści i dwa.

63 A z kapłanów synowie Hobajowi, synowie Kozowi, synowie Barsylajego; który był pojął z córek Barsylaja Galaadczyka żonę, i nazwany był od imienia ich.

64 Ci szukali opisania swego, wywodząc ród swój, ale nie znaleźli; przetoż zrzuceni są z kapłaństwa.

65 I zakazał im Tyrsata, aby nie jedli z rzeczy najświętszych, ażby powstał kapłan z Urym i z Tummim.

66 Wszystkiego zgromadzenia w jednym poczcie było czterdzieści tysięcy dwa tysiące trzy sta i sześćdziesiąt;

67 Oprócz sług ich i służebnic ich, których było siedm tysięcy trzy sta trzydzieści i siedm; a między nimi było śpiewaków i śpiewaczek dwieście i czterdzieści i pięć.

68 Koni ich siedm set trzydzieści i sześć; mułów ich dwieście czterdzieści i pięć.

69 Wielbłądów cztery sta trzydzieści i pięć; osłów sześć tysięcy siedm set i dwadzieścia.

70 A niektórzy przedniejsi z domów ojcowskich dawali na robotę. Tyrsata dał do skarbu złota tysiąc łótów, czasz pięćdziesiąt, szat kapłańskich pięć set i trzydzieści.

71 Niektórzy też z przedniejszych domów ojcowskich dali do skarbu na robotę złota dwadzieścia tysięcy łótów, a srebra grzywien dwa tysiące i dwieście.

72 A co dał inszy lud, było złota dwadzieścia tysięcy łótów, a srebra dwa tysiące grzywien, a szat kapłańskich sześćdziesiąt i siedm.

73 A tak osiedli kapłani i Lewitowie, i odźwierni, i śpiewacy, i lud pospolity, i Netynejczycy, i wszystek Izrael miasta swoje. A gdy nastał miesiąc siódmy, byli synowie Izraelscy w miastach swoich.