Meditação

97 Mem. Hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag.

98 U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig.

99 Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing.

100 Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele.

Salmos 119:97-100

Hou u kneg ook terug van moedswillige sondes; laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. [ (Psalms 19:15) Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o HERE, my rots en my verlosser! ]

Salmos 19:14

geringes sowel as aansienlikes, tesame ryk en arm!

Salmos 49:3

Toe het ek gesê: Dit is my grootste bekommernis dat die regterhand van die Allerhoogste verander!

Ek dink aan die dade van die HERE; ja, ek wil dink aan u wonders uit die voortyd

Salmos 77:11,12

Ek dink aan die dae uit die voortyd; ek peins oor al u dade; ek dink n oor die werk van u hande.

Salmos 143:5

En ek wil my verlustig in u gebooie wat ek liefhet,

en my hande ophef na u gebooie wat ek liefhet, en u insettinge oordink.

Salmos 119:47,48

Soos ons gehoor het, so het ons gesien in die stad van die HERE van die leërskare, in die stad van onse God: God sal dit bevestig tot in ewigheid. Sela.

Salmos 48:9

Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;

maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.

Salmos 1:1,2

Voor die môreskemering roep ek om hulp; op u woord wag ek.

My oë is die nagwake voor om u woord te oordink.

Salmos 119:147,148

Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

Josué 1:8

Ek wil u bevele oordink en op u paaie let.

Ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie.

Salmos 119:15,16

Ek wil sing tot eer van die HERE solank as ek lewe, ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek daar is.

Mag my oordenking Hom welgevallig wees; ,k sal bly wees in die HERE!

Salmos 104:33,34