Oração

Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!

Tiago 4:8

Bid sonder ophou.

1 Tessalonicenses 5:17

Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.

Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.

Mateus 7:7,8

Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.

Jeremias 33:3

En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.

Mateus 21:22

Aan U kom 'n lofsang toe, o God, in Sion, en aan U moet die gelofte betaal word.

Salmos 65:2

'n Psalm van Dawid, toe hy in die woestyn van Juda was.

Salmos 63:1

En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.

1 João 5:14

Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie.

Tiago 4:2

Julle wat die HERE vrees, prys Hom! Al die nakomelinge van Jakob, vereer Hom! Ja, vrees Hom, al die nakomelinge van Israel!

Salmos 22:24

Ek het lief, want die HERE hoor my stem, my smekinge,

want Hy het sy oor tot my geneig; daarom sal ek Hom in my dae aanroep.

Salmos 116:1,2

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Filipenses 4:6,7

En daar was niemand wat u Naam aangeroep het, wat hom beywer het om U aan te kleef nie; want U het u aangesig vir ons verberg en laat ons wegsmelt deur ons ongeregtighede.

Isaías 64:7

2 En Hy sê vir hulle: Wanneer julle bid, sê: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

3 gee ons elke dag ons daaglikse brood;

4 en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.

Lucas 11:2-4

Want 'n volk sal op Sion, in Jerusalem, woon; jy sal nie meer ween nie; sekerlik sal Hy jou genade bewys op jou hulpgeroep; sodra Hy hoor, antwoord Hy jou.

Isaías 30:19

Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging;

Colossenses 4:2

En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek.

Isaías 65:24

Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

Hebreus 4:16

Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag.

Tiago 5:16

By God is my heil en my eer; die rots van my sterkte, my toevlug is in God.

Salmos 62:8

5 En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

6 Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.

7 Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie --

8 so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë.

Tiago 1:5-8

Kof. Staan op, skreeu in die nag by die begin van die nagwake, stort jou hart uit soos water voor die aangesig van die HERE, hef jou hande op na Hom, ter wille van die lewe van jou kinders wat versmag van honger by die hoek van al die strate.

Lamentações 2:19

As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.

João 15:7

En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing; en die gevangenes het na hulle geluister.

Atos 16:25

Dalet. Swyg voor die HERE en verwag Hom; wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie.

Salmos 37:7

Maar ek, ek roep God aan, en die HERE sal my verlos.

Salmos 55:17

Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.

Mateus 18:20

En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.

Filipenses 4:19

Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.

Mateus 7:7

Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.

Tiago 1:6

5 Want die golwe van die dood het my omring, strome van onheil het my oorval.

6 Bande van die doderyk het my omring, strikke van die dood het my teëgekom.

7 Toe ek benoud was, het ek die HERE aangeroep, en ek het geroep tot my God; en uit sy paleis het Hy my stem gehoor, en my hulpgeroep was in sy ore.

2 Samuel 22:5-7

Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek;

Salmos 119:2

En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

João 14:13

Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.

João 16:24

En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.

João 14:13,14

En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk,

Efésios 3:20

En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het.

Mateus 6:5

Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.

Salmos 119:10

As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie.

Salmos 66:18

Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.

Marcos 11:24

En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.

Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.

Lucas 11:9,10

en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom.

1 João 3:22

En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee

en was ten volle oortuig dat Hy ook die mag het om te doen wat Hy beloof het.

Romanos 4:20,21

En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.

En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

Romanos 8:26,27

Bande van die doderyk was rondom my; strikke van die dood het my teëgekom.

Salmos 18:6

Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister.

Jeremias 29:12

Maar Ek sê vir julle wat luister: Julle moet jul vyande liefhê en goed doen aan die wat vir julle haat.

Seën die wat vir julle vervloek, en bid vir die wat julle beledig.

Lucas 6:27,28

En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.

Jeremias 29:13

En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.

1 João 5:15

As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie.

Waarlik, God het gehoor; Hy het geluister na die stem van my gebed.

Salmos 66:18,19

As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!

Mateus 7:11

Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.

Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie --

Tiago 1:6,7

En die Here sê: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif.

Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk.

Lucas 22:31,32

Noen. Laat ons ons weë naspeur en deursoek en ons tot die HERE bekeer;

laat ons ons hart saam met die hande ophef tot God in die hemel en sê:

Lamentações 3:40,41

Ek het Hom aangeroep met my mond, en lofgesang was onder my tong.

Salmos 66:17

En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek.

Hebreus 11:6

En Hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.

Mateus 26:39

En as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word.

Moet dan nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle Hom vra.

Mateus 6:7,8

9 So moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;

10 laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

11 gee ons vandag ons daaglikse brood;

12 en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;

13 en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Mateus 6:9-13

So sê die HERE, die Heilige van Israel en sy Formeerder: Vra My aangaande die toekomstige dinge; vertrou my seuns en die werk van my hande aan My toe!

Isaías 45:11

Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

João 15:16

Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel.

Provérbios 28:9

Maar selfs nou nog, spreek die HERE, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag.

Joel 2:12

en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.

Salmos 50:15

En as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word.

Mateus 6:7

Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis.

1 Timóteo 2:8

terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges

Efésios 6:18

Kof. Die HERE is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep in waarheid.

Salmos 145:18

Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers.

Atos 1:14

verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in die gebed.

Romanos 12:12

omdat die HERE Sion opgebou het, in sy heerlikheid verskyn het,

Salmos 102:17

Nogtans het Hy hulle benoudheid aangesien toe Hy hulle smeking gehoor het;

en Hy het tot hulle beswil aan sy verbond gedink en berou gekry na die veelheid van sy goedertierenhede.

Salmos 106:44,45

Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

Mateus 18:18

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

Filipenses 4:6

16 Wees altyddeur bly.

17 Bid sonder ophou.

18 Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.

1 Tessalonicenses 5:16-18

Hieroor het ek die Here drie maal gebid, dat hy van my sou wyk.

En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.

2 Coríntios 12:8,9

o Manne, hoe lank sal my eer tot skande wees? Hoe lank sal julle die nietigheid liefhê, die leuen soek? Sela.

Salmos 4:3

Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.

Mateus 6:6

Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie.

Mateus 17:21

En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.

En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.

1 João 5:14,15

1 En Hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie,

2 en gesê: Daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie.

3 En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê: Doen reg aan my teenoor my teëparty.

4 En 'n tyd lank wou hy nie; maar daarna het hy by homself gesê: Al vrees ek God ook nie en al ontsien ek geen mens nie,

5 tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie.

6 Toe sê die Here: Hoor wat die onregverdige regter sê.

7 Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?

8 Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?

Lucas 18:1-8

Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my Koning en my God, want tot U bid ek.

Salmos 5:3

Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.

En as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word.

Mateus 6:6,7

En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid.

1 Pedro 4:7

Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree.

Hebreus 7:25

Soek die HERE terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby is.

Isaías 55:6