Agradecimento pela Vida

terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus,

Efésios 5:20

Ek het afgedaal tot by die grondslae van die berge, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit; maar U het my lewe uit die kuil opgetrek, HERE my God!

Toe my siel in my versmag het, het ek aan die HERE gedink; en my gebed het tot by U gekom in u heilige tempel.

Jonas 2:6,7

Vir die musiekleier; op die wysie van: "Sterf vir die Seun". 'n Psalm van Dawid.

Ek wil die HERE loof met my hele hart; ek wil al u wonders vertel.

Salmos 9:1,2

Halleluja! Loof die HERE, o my siel!

Ek wil die HERE prys solank as ek lewe; ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek nog daar is.

Salmos 146:1,2

7 U geregtigheid is soos die berge van God; u oordele is 'n groot watervloed. HERE, U behou mense en diere!

8 Hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God! Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels.

9 Hulle verkwik hul aan die vettigheid van u huis, en U laat hulle drink uit die stroom van u genietinge.

Salmos 36:7-9

Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe.

2 Coríntios 9:15

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseënhet met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,

Efésios 1:3

en jy sal eet en versadig word en die HERE jou God loof oor die goeie land wat Hy jou gegee het.

Deuteronômio 8:10

Resj. U, Here, verdedig my regsaak, U verlos my lewe.

Lamentações 3:58

Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja!

Salmos 150:6

Ek wil sing tot eer van die HERE solank as ek lewe, ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek daar is.

Mag my oordenking Hom welgevallig wees; ,k sal bly wees in die HERE!

Salmos 104:33,34

Erken dat die HERE God is: Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide.

Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam.

Salmos 100:3,4

1 'n Psalm, 'n lied by die inwyding van die Huis. Van Dawid.

2 Ek sal U verhoog, HERE, want U het my opgetrek en my vyande oor my nie laat bly wees nie.

3 HERE, my God, ek het U aangeroep om hulp, en U het my gesond gemaak.

Salmos 30:1-3

13 Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef.

14 Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed.

15 My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde.

16 U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Salmos 139:13-16

12 en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig --

13 Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,

14 in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.

15 Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;

16 want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte -- alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.

17 En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

Colossenses 1:12-17