Aniversário

U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.

Salmos 16:11

Baie sê: Wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van u aangesig, o HERE!

Salmos 4:7

24 Die HERE sal jou seën en jou behoed;

25 die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;

26 die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Números 6:24-26

Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink --

Filipenses 1:3

13 Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef.

14 Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed.

15 My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde.

16 U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

17 Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God! Hoe geweldig is hulle volle som nie!

Salmos 139:13-17

'n Psalm. 'n Lied vir die sabbatdag.

Dit is goed om die HERE te loof en tot eer van u Naam te psalmsing, o Allerhoogste,

Salmos 92:1,2

Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!

Salmos 103:2

Alles is mooi aan u, my vriendin, en daar is geen gebrek aan u nie.

Cânticos 4:7

6 Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die Naam van onse God. Mag die HERE al u begeertes vervul!

7 Nou weet ek dat die HERE sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand.

8 Sommige roem op strydwaens en ander op perde, maar ons sal roem op die Naam van die HERE onse God.

Salmos 20:6-8

want dit is die HERE julle God wat saam met julle trek om vir julle te stry teen julle vyande, om aan julle die oorwinning te gee.

Deuteronômio 20:4

13 Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef.

14 Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed.

15 My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde.

16 U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Salmos 139:13-16

Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan;

3 João 1:2

Ajin. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom.

Pe. Haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong.

Provérbios 31:25,26

Op U het ek gesteun van die geboorte af, van die moederskoot af is U my bevryder; oor U is my lof altyddeur.

Salmos 71:6

Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is,

1 Coríntios 1:4

My hart het warm geword in my binneste; 'n vuur het ontvlam by my gesug; ek het gespreek met my tong:

HERE, maak my einde aan my bekend en wat die maat van my dae is; laat my weet hoe verganklik ek is.

Salmos 39:4,5

En salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word.

Lucas 1:45

Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek in sy tempel.

Salmos 27:4

Grysheid is 'n sierlike kroon; dit word gevind op die weg van geregtigheid.

Provérbios 16:31

Psalmsing tot eer van die HERE, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam;

Salmos 30:5

Halleluja! Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

Salmos 106:1

Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; 'n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

Provérbios 31:30

Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors.

Salmos 22:10

Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.

2 Timóteo 4:7

'n Psalm van Dawid. Geloofd sy die HERE, my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer --

my goedertierenheid en my bergvesting, my skans en my redder, my skild en die Een by wie ek skuil, wat my volk aan my onderwerp.

Salmos 144:1,2

Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.

Salmos 23:6

Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei.

2 Coríntios 2:14

Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die Bose.

2 Tessalonicenses 3:3

Laat dit aan die HERE oor! Laat Hy hom red, laat Hy hom bevry: Hy het mos behae in hom!

Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors.

Salmos 22:9,10

Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom!

Salmos 90:12

Ek, die HERE, bewaak dit: elke oomblik sal Ek hom bevogtig; Ek sal hom nag en dag bewaak, sodat niks hom kan tref nie.

Isaías 27:3

Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.

Salmos 118:24