Alegria e Felicidade

Die HERE is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp; daarom jubel my hart en sal ek Hom loof met my gesang.

Salmos 28:7

Gaan dan heen, eet jou brood met vreugde, en drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lankal behae in jou werke.

Eclesiastes 9:7

Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees.

Salmos 51:12

U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.

Salmos 16:11

die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

Hebreus 12:2

Groot is sy eer deur u hulp; majesteit en heerlikheid het U op hom gelê.

Salmos 21:6

Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

Teen sulke dinge is die wet nie.

Gálatas 5:22,23

Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart.

Salmos 119:111

Daarop het Nehem¡a -- hy was die goewerneur -- en Esra, die priester, die skrifgeleerde, en die Leviete wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê: Hierdie dag is heilig aan die HERE julle God; treur nie en ween nie! Want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor.

Neemias 8:10

Die vader van 'n regverdige juig baie; en as iemand 'n wyse verwek het, dan is hy bly oor hom.

Provérbios 23:24

U is 'n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela.

Salmos 32:7

En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek.

Hebreus 11:6

As my gedagtes binne-in my vermenigvuldig, dan verkwik u vertroostinge my siel.

Salmos 94:19

Die wat met trane saai, sal met gejubel maai.

Salmos 126:5

wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween;

Romanos 12:15

Die verwagting van die regverdiges is vreugde, maar die hoop van die goddelose vergaan.

Provérbios 10:28

16 Wees altyddeur bly.

17 Bid sonder ophou.

18 Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.

1 Tessalonicenses 5:16-18

'n Man het blydskap in die regte antwoord van sy mond, en hoe goed is 'n woord op sy tyd!

Provérbios 15:23

Ek is baie bly in die HERE, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel -- soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele.

Isaías 61:10

Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word.

João 15:11

Die HERE jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.

Sofonias 3:17

verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in die gebed.

Romanos 12:12

Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.

Romanos 14:17

Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief.

2 Coríntios 9:7

Ek is vrolik in die weg van u getuienisse soos oor allerhande rykdom.

Salmos 119:14

Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.

João 16:24

vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap,

en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.

1 Pedro 1:8,9

Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. 'n Psalm.

Salmos 47:1

sodat ek met blydskap deur die wil van God by julle kan kom en my saam met julle kan verkwik.

Romanos 15:32

Juig en jubel, o inwoners van Sion! Want die Heilige van Israel is groot in julle midde.

Isaías 12:6

Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!

Filipenses 4:4

Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie --

nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil.

Habacuque 3:17,18

Psalmsing tot eer van die HERE, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam;

Salmos 30:5

Verklaar hulle skuldig, o God! Laat hulle val deur hul planne; dryf hulle weg oor die menigte van hul oortredinge, want hulle is wederstrewig teen U.

Salmos 5:11

'n Bedevaartslied. Welgeluksalig is elkeen wat die HERE vrees, wat in sy weë wandel!

Die opbrings van jou hande sal jy sekerlik eet; gelukkig is jy, en dit gaan met jou goed!

Salmos 128:1,2

Julle het dan ook nou droefheid, maar Ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie.

João 16:22

Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins.

1 Timóteo 6:6

Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk.

2 Coríntios 12:10

Want die HERE het 'n welbehae in sy volk; Hy versier die ootmoediges met heil.

Salmos 149:4

Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor nege en negentig regverdiges wat die bekering nie nodig het nie.

Lucas 15:7

Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.

Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon;

Salmos 16:8,9

Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.

Salmos 118:24

Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek; en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daardie saailand.

Mateus 13:44

Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val,

omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.

Tiago 1:2,3

En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!

Romanos 15:13

Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het U verbreek soos op die dag van M¡dian.

Isaías 9:3

en die losgekooptes van die HERE sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesug vlug weg.

Isaías 35:10

Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet;

1 Timóteo 6:17