Beleza

Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Efésios 2:10

Staan op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die HERE gaan oor jou op.

Isaías 60:1

Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag n dag vernuwe.

2 Coríntios 4:16

Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef.

Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed.

Salmos 139:13,14

So ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoënheid, nie met vlegsels of goud of pêrels of kosbare klere nie,

maar, soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely, met goeie werke.

1 Timóteo 2:9,10

Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid.

Isaías 40:8

Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe -- wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam -- wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?

Mateus 6:25

Maar die HERE sê vir Samuel: Kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want Ek ag hom te gering. Want nie wat die m,ns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan.

1 Samuel 16:7

En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Gênesis 1:27

Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie,

maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.

1 Pedro 3:3,4

Alles is mooi aan u, my vriendin, en daar is geen gebrek aan u nie.

Cânticos 4:7

Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; 'n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

Provérbios 31:30