Bom Dia

Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my Koning en my God, want tot U bid ek.

Salmos 5:3

My hart is gerus, o God, my hart is gerus; ek wil sing en psalmsing.

Salmos 57:8

'n Psalm. 'n Lied vir die sabbatdag.

Dit is goed om die HERE te loof en tot eer van u Naam te psalmsing, o Allerhoogste,

Salmos 92:1,2

22 Get. dit is die goedertierenhede van die HERE dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie;

23 hulle is elke môre nuut; u trou is groot.

24 Die HERE is my deel, sê my siel, daarom sal ek op Hom hoop.

Lamentações 3:22-24

1 Sing tot eer van die HERE 'n nuwe lied; sing voor die HERE, o ganse aarde!

2 Sing tot eer van die HERE, loof sy Naam, verkondig sy heil van dag tot dag.

3 Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders.

Salmos 96:1-3

Maar ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou; ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word.

Salmos 17:15

Saai jou saad in die môre , en laat teen die aand jou hand nie rus nie; want jy weet nooit watter een sal geluk nie, hierdie of daardie, en of altwee saam goed sal wees nie.

Eclesiastes 11:6

Hulle swerwe rond om voedsel te soek; as hulle nie versadig word nie, vertoef hulle die hele nag.

Salmos 59:16

'n Loflied van Dawid. Alef. o My God, o Koning, ek wil U verhoog en u Naam loof vir ewig en altyd.

Bet. Elke dag wil ek U loof en u Naam prys vir ewig en altyd.

Salmos 145:1,2

Kan u wondermag in die duisternis bekend word en u geregtigheid in die land van vergetelheid?

Salmos 88:13

Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.

Salmos 118:24

wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe.

1 Tessalonicenses 5:10

Mem. Hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag.

Salmos 119:97

Die vloed roep na die vloed by die gedruis van u waterstrome; al u bare en u golwe het oor my heengegaan.

Salmos 42:8

wat die gebruis van die seë stilmaak, die gebruis van hulle golwe en die rumoer van die volke;

Salmos 65:8

Wau. En sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies.

Provérbios 31:15

Get. dit is die goedertierenhede van die HERE dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie;

hulle is elke môre nuut; u trou is groot.

Lamentações 3:22,23

24 Die HERE sal jou seën en jou behoed;

25 die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;

26 die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Números 6:24-26

Moenie die slaap liefhê, sodat jy arm word nie; maak jou oë oop, dat jy jou met brood kan versadig.

Provérbios 20:13

Versadig ons in die môre met u goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae.

Salmos 90:14

Laat my u goedertierenheid in die môre hoor, want op U vertrou ek; maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot U.

Salmos 143:8

Hulle swerwe rond om voedsel te soek; as hulle nie versadig word nie, vertoef hulle die hele nag.

Maar ,k sal sing van u sterkte en elke môre jubel oor u goedertierenheid, want U was 'n rotsvesting vir my en 'n toevlug in die dag toe ek benoud was. [ (Psalms 59:18) My Sterkte, tot u eer wil ek psalmsing, want God is my rotsvesting, my genadige God. ]

Salmos 59:16,17

HERE, wees ons genadig, op U wag ons; wees hulle arm elke môre , ja, ons verlossing in die tyd van benoudheid!

Isaías 33:2

Die Here HERE het My 'n geoefende tong gegee, dat Ek kan weet om die vermoeide te verkwik met woorde; Hy wek elke môre , Hy wek my oor om te hoor soos die leerlinge.

Isaías 50:4

HERE, U het my siel uit die doderyk laat opkom; U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal.

Psalmsing tot eer van die HERE, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam;

Salmos 30:4,5

Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;

en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre , die eerste dag.

Gênesis 1:4,5

En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte;

2 Pedro 1:19

Psalmsing tot eer van die HERE, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam;

Salmos 30:5