Coração Quebrantado

En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.

2 Coríntios 12:9

Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig.

Salmos 51:17

3 Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.

5 Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.

Mateus 5:3-5

Al beswyk my vlees en my hart -- God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid.

Salmos 73:26

Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle wonde.

Salmos 147:3

Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, spreek die HERE. Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir my woord.

Isaías 66:2

Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes.

Isaías 57:15

Sade. Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede.

Salmos 34:18

Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood.

Want kyk, juis dit, dat julle bedroef geword het volgens die wil van God -- wat 'n groot ywer het dit in julle gewerk, ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing. In alles het julle bewys dat julle in die saak rein is.

2 Coríntios 7:10,11

1 Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;

2 om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die HERE en 'n dag van die wraak van onse God; om al die treurendes te troos;

3 om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees; sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die HERE, tot sy verheerliking.

Isaías 61:1-3