Espírito

Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.

Mateus 26:41

10 Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig wat U verbrysel het.

11 Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede.

12 Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees.

Salmos 51:10-12

Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.

En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.

Atos 2:3,4

En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.

2 Coríntios 3:18

Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan Serubb bel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.

Zacarias 4:6

Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood.

Tiago 2:26

Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

Mateus 5:3

dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens,

sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is,

Efésios 3:16,17

Sade. Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede.

Salmos 34:18

Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.

1 Coríntios 2:11

Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek,

Filipenses 1:19

God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

João 4:24

Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

Hebreus 4:12

Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!

Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;

Romanos 8:15,16

want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Gálatas 5:17

Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid.

Romanos 8:10

So spreek die Here HERE tot hierdie bene: Kyk, Ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word.

Ezequiel 37:5

Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

Teen sulke dinge is die wet nie.

Gálatas 5:22,23

Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom, wil ek my woorde aan julle bekend maak.

Provérbios 1:23

En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.

Romanos 8:26

As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?

Lucas 11:13

In die begin het God die hemel en die aarde geskape.

En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

Gênesis 1:1,2

Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?

Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.

1 Coríntios 6:19,20

Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

2 Timóteo 1:7

wees nie traag in die ywer nie; wees vurig van gees; dien die Here;

Romanos 12:11

dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee,

Efésios 1:17

Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.

1 João 4:1

Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.

1 Coríntios 6:17

Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons, dat Hy ons van sy Gees gegee het.

1 João 4:13

Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;

Gálatas 5:16

Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,

Romanos 8:6

En Ek sal hulle een hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle 'n hart van vlees gee,

sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen; en hulle sal vir my 'n volk wees, en Ek sal vir hulle 'n God wees.

Ezequiel 11:19,20

Al die weë van 'n man is suiwer in sy oë, maar die HERE toets die geeste.

Provérbios 16:2

Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom so aanbid.

God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

João 4:23,24

Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;

Romanos 8:16

En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!

Romanos 15:13

Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.

2 Coríntios 7:1

Voordat die silwerdraad verwyder word en die goue oliekruik stukkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stukkend in die put val

en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het.

Eclesiastes 12:6,7

Trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor die val.

Dit is beter om nederig van gees te wees saam met die ootmoediges as om buit te verdeel met die trotsaards.

Provérbios 16:18,19

Maar dit is die Gees in die mens en die asem van die Almagtige wat hulle verstandig maak.

Jó 32:8

Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalmsing, maar ek sal ook met die verstand psalmsing.

1 Coríntios 14:15

Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.

Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.

Salmos 146:3,4

Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;

Isaías 61:1

Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God.

Romanos 8:14

Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen.

Filipenses 4:23

Die lankmoedige is beter as 'n held; en hy wat sy gees beheers, as een wat 'n stad inneem.

Provérbios 16:32

Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig.

Salmos 51:17

Die gees van die mens is 'n lamp van die HERE, dit deursoek al die kamers van die binneste.

Provérbios 20:27

Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!

Romanos 8:15

As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel.

Gálatas 5:25