Gratidão ao Senhor

Hoor, HERE, en wees my genadig! HERE, wees my 'n helper!

U het my weeklag vir my verander in 'n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord; [ (Psalms 30:13) sodat my eer U kan besing en nie swyg nie. HERE, my God, vir ewig sal ek U loof. ]

Salmos 30:11,12

Maar ek is ellendig en in pyn: laat u hulp, o God, my beskerm!

Salmos 69:30

Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.

1 Tessalonicenses 5:18

Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam.

Salmos 100:4

Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie;

want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.

1 Timóteo 4:4,5

En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.

Colossenses 3:15

Laat hulle wat sê: Ha, ha! teruggaan vanweë hul beskaming.

Salmos 70:4

Ek daarenteen sal aan U offer met 'n stem van lof; wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die HERE.

Jonas 2:9