Homem

So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk.

Jeremias 17:5

Die mens uit 'n vrou gebore, is kort van dae en sat van onrus.

Jó 14:1

'n Bejaarde man moet jy nie hard bestraf nie, maar vermaan hom soos 'n vader, jongeres soos broers,

1 Timóteo 5:1

Wat is die mens, dat U hom so hoog stel en dat U op hom ag gee?

Jó 7:17

deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep

Efésios 2:15

45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword; die laaste Adam 'n lewendmakende Gees.

46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.

47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.

48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.

49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

1 Coríntios 15:45-49

maar iemand het êrens getuig en gesê: Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek?

Hebreus 2:6

Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie --

so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë.

Tiago 1:7,8

Die voetstappe van 'n man hang van die HERE af: hoe sou 'n mens dan sy weg verstaan?

Provérbios 20:24

En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Gênesis 1:26,27

Die planne van die hart is van die mens, maar die antwoord van die tong kom van die HERE.

Provérbios 16:1

En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die HERE God tussen die bome van die tuin.

Gênesis 3:8

Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag n die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.

1 Timóteo 6:11

Want elke mens se weë is voor die oë van die HERE, en Hy weeg al sy gange.

Provérbios 5:21

Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind; maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê.

1 Coríntios 13:11

22 dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan,

23 en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed

24 en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.

Efésios 4:22-24

Sou 'n sterfling regverdig wees voor God? Of 'n man rein wees voor sy Maker?

Jó 4:17

Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het

Romanos 5:12