Honestidade

Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is: belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom.

Romanos 13:7

Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie: nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie en ook geen ander eed nie; maar laat julle ja ja wees en julle nee nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie.

Tiago 5:12

Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.

Provérbios 28:13

Die regskapenheid van die opregtes is vir hulle 'n leier, maar die valsheid van die ontroues vernietig hulle.

Provérbios 11:3

En niemand steek 'n lamp op en maak dit met iets toe of sit dit onder 'n bed nie; maar hy sit dit op 'n staander, sodat die wat inkom, die lig kan sien.

Lucas 8:16

Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag.

Tiago 5:16

Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood.

Provérbios 10:2

Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie; maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons ons by elke menslike gewete voor God aan.

2 Coríntios 4:2

Dalet. Swyg voor die HERE en verwag Hom; wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie.

Salmos 37:7

Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.

2 Timóteo 2:15

My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid.

1 João 3:18

Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het

Colossenses 3:9

In die oortreding van die lippe lê daar 'n gevaarlike strik; maar die regverdige ontkom aan die benoudheid.

Hy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is; maar 'n valse getuie bedrog.

Provérbios 12:13,17

Liewer 'n bietjie met geregtigheid, as 'n menigte van inkomste met onreg.

Provérbios 16:8

Want ons bedink wat goed is nie alleen voor die Here nie, maar ook voor die mense.

2 Coríntios 8:21

As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie.

1 João 1:6

Want daarom betaal julle ook belastings; want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is.

Romanos 13:6

'n Man van valse streke saai tweedrag, en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar.

Provérbios 16:28

Om geregtigheid en reg te doen, is vir die HERE verkiesliker as offers.

Provérbios 21:3

Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie.

Provérbios 3:27

vergeld niemand kwaad vir kwaad nie; bedink wat goed is voor alle mense;

Romanos 12:17

dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid -- elke goeie pad.

Provérbios 2:9

'n Valse weegskaal is vir die HERE 'n gruwel, maar in 'n volle gewig het Hy behae.

Die regskapenheid van die opregtes is vir hulle 'n leier, maar die valsheid van die ontroues vernietig hulle.

Provérbios 11:1,3

Tet. Gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, Jod. wat sy sake volgens reg besorg.

Salmos 112:5

Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins.

Tiago 3:17

Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.

Mateus 5:8

Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uit hou.

Provérbios 4:25