Mentira

God is geen man dat Hy sou lieg nie; of 'n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?

Números 23:19

1 Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang

2 deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete,

3 wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.

1 Timóteo 4:1-3

16 Hierdie ses dinge haat die HERE, en sewe is vir sy siel 'n gruwel:

17 trotse oë, 'n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet,

18 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop,

19 een wat as valse getuie leuens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai.

Provérbios 6:16-19

Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan.

João 8:44

Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.

Êxodo 20:16

Hy wat bedrog pleeg, mag binne-in my huis nie bly nie; wie leuens praat, kan voor my oë nie bestaan nie.

Salmos 101:7

Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg nie, en julle mag die een die ander nie bedrieg nie.

Levítico 19:11

Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het

en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper,

Colossenses 3:9,10

Die verwerwing van skatte deur 'n valse tong is 'n verwaaide asem -- dodelike valstrikke.

Provérbios 21:6

Vir die musiekleier. Van Dawid. 'n Psalm. o God van my lof, moenie swyg nie!

Want hulle het die mond van die goddelose en die mond van bedrog teen my oopgemaak; hulle het met my gespreek met 'n leuenagtige tong,

Salmos 109:1,2

Valse lippe is vir die HERE 'n gruwel, maar Hy het 'n welbehae in die wat getrou handel.

Provérbios 12:22

Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie; maar hulle sal wei en neerlê, en niemand sal hulle verskrik nie.

Sofonias 3:13

'n Betroubare getuie lieg nie, maar 'n valse getuie strooi leuens uit.

Provérbios 14:5

Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie.

Tiago 3:14

Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede.

Efésios 4:25

Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen.

Apocalipse 22:15

Aanmatigende taal pas nie by 'n dwaas nie, hoeveel minder leuentaal by 'n edele!

Provérbios 17:7