A Mulher Sábia

Huis en goed is 'n erfenis van die vaders, maar 'n verstandige vrou is van die HERE.

Provérbios 19:14

Ajin. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom.

Pe. Haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong.

Provérbios 31:25,26

1 Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.

2 En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.

3 En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.

4 Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.

5 En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.

6 En middernag was daar 'n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!

7 Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.

8 En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.

9 Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.

10 En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.

11 Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop!

12 Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.

13 Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie.

Mateus 25:1-13

'n Aanvallige vrou verkry eer, en die geweldenaars verkry rykdom.

Provérbios 11:16

Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; 'n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

Provérbios 31:30

Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreeksters nie, nugter, betroubaar in alles.

1 Timóteo 3:11

Alef. Wie sal 'n deugsame vrou vind? want haar waarde is ver bo korale.

Provérbios 31:10

Die vrees van die HERE is die tug van die wysheid, en nederigheid gaan aan die eer vooraf.

Provérbios 15:33

En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

Tiago 1:5

Die beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE, en kennis van die Heilige is verstand.

Provérbios 9:10

3 Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is,

4 sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê,

5 ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie.

Tito 2:3-5

'n Deugsame vrou is die kroon van haar man, maar een wat skande maak, is soos 'n verrotting in sy gebeente.

Provérbios 12:4

Die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af.

Provérbios 14:1

Kof. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar:

Resj. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal.

Provérbios 31:28,29