Todo Poderoso

'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon;

Salmos 24:1

En Hy sê: Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik; neem hierdie beker van My weg; nogtans nie wat Ek wil nie, maar wat U wil.

Marcos 14:36

Ag, Here HERE, kyk, U het die hemel en die aarde gemaak deur u grote krag en deur u uitgestrekte arm; geen ding is vir U te wonderbaar nie.

Jeremias 32:17

Die HERE maak arm en maak ryk; Hy verneder, ook verhoog Hy.

1 Samuel 2:7

Ek is die Alfa en die Om,ga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Apocalipse 1:8

Gimel. Die HERE is groot en baie lofwaardig, en sy grootheid is ondeurgrondelik.

Salmos 145:3

Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.

Efésios 6:10

Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge; Hy weet wat in die duister is, en die lig woon by Hom.

Daniel 2:22

En Ek sal hulle en die plekke rondom my heuwel tot 'n seën maak en die stortreën laat val op sy tyd; stortreëns van seën sal dit wees.

Ezequiel 34:26

Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;

Romanos 1:20

Dan sal ons nie van U afwyk nie; hou ons in die lewe, dan sal ons u Naam aanroep. [ (Psalms 80:20) o HERE, God van die leërskare, herstel ons; laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word! ]

Salmos 80:19

Want daar is nog geen woord op my tong nie -- of U, HERE, U ken dit geheel en al.

Salmos 139:4

Kyk, Ek is die HERE, die God van alle vlees; sou enige ding vir My te wonderbaar wees?

Jeremias 32:27

Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

Ek sal tot die HERE sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou.

Salmos 91:1,2

Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge

of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

Romanos 8:38,39

Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.

Lucas 1:37

Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.

1 Timóteo 1:17

Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.

1 João 4:4