Trabalho

10 Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel: as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie.

11 Want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is.

12 Sulke mense beveel en vermaan ons deur onse Here Jesus Christus, om rustig te werk en hulle eie brood te eet.

2 Tessalonicenses 3:10-12

Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.

1 Coríntios 10:31

En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie,

Colossenses 3:23

6 Gaan na die mier, luiaard, kyk na sy weë en word wys!

7 Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie,

8 maak sy brood klaar in die somer, bêre sy voedsel weg in die oestyd.

9 Hoe lank, luiaard, sal jy bly lê, wanneer sal jy opstaan uit jou slaap?

10 Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande-vou om uit te rus!

11 So kom dan jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man.

Provérbios 6:6-11

Alreeds hy wat hom slap hou in sy werk, hy is 'n broer van 'n verwoester.

Provérbios 18:9

In enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek.

Provérbios 14:23

En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Colossenses 3:17

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo -- die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.

João 14:12

Die hand van die vlytiges sal heers, maar traagheid lei tot dwangarbeid.

Provérbios 12:24

Laat alles by julle in liefde geskied.

1 Coríntios 16:14

So het ek dan ingesien dat daar niks beters onder hulle is nie as om bly te wees en om goed te doen in die lewe.

En ook -- dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid; dit is 'n gawe van God.

Eclesiastes 3:12,13

Doen alles sonder murmurering en teëspraak,

sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld,

Filipenses 2:14,15

Hy word arm wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk.

Provérbios 10:4

Die seën van die HERE -- dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie.

Provérbios 10:22

Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.

2 Timóteo 2:15

Laat jou werke aan die HERE oor, dan sal jou planne uitgevoer word.

Provérbios 16:3

En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.

2 Coríntios 9:8

Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid.

Eclesiastes 4:9

Moenie die slaap liefhê, sodat jy arm word nie; maak jou oë oop, dat jy jou met brood kan versadig.

Provérbios 20:13

Want hy dink nie baie aan sy lewensdae nie, omdat God hom laat besig wees met die vreugde van sy hart.

Eclesiastes 5:19

En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie,

omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus.

Colossenses 3:23,24

Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,

sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

2 Timóteo 3:16,17

Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, en wat Hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem en hom te verheug by sy moeitevolle arbeid, is dit 'n gawe van God.

Eclesiastes 5:18

Daar is een allenig sonder 'n tweede, ook het hy geen seun of broer nie; tog is daar geen einde aan al sy moeitevolle arbeid nie, sy oë kry ook nie genoeg van rykdom nie. Vir wie tog vermoei ek my en laat my siel gebrek ly aan die goeie? Ook dit is tevergeefs en 'n verkeerde saak.

Eclesiastes 4:8

Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang.

2 João 1:8

en julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het,

sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is, en aan niks behoefte mag hê nie.

1 Tessalonicenses 4:11,12

Goed wat uit niks verkry is, word minder; maar hy wat met die hand bymekaarmaak, kry altyd meer.

Provérbios 13:11

Verder het ek gesien dat al die moeitevolle arbeid en al die bekwaamheid by die werk naywer is van die een teenoor die ander. Ook dit is tevergeefs en 'n gejaag na wind.

Eclesiastes 4:4

Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God.

Atos 20:24

Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heengaan nie.

Eclesiastes 9:10

en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie,

omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is of 'n vryman.

Efésios 6:7,8

Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie.

1 Coríntios 15:58

En laat die lieflikheid van die HERE onse God oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons, ja, die werk van ons hande, bevestig dit!

Salmos 90:17

En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie?

1 Pedro 3:13

Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?

Mateus 6:26

Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het.

Efésios 4:28

Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God;

want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne.

Hebreus 4:9,10