K

Versículos do Dia

10 อยากลวเลย เพราะเราอยกบเจา อยาขยาด เพราะเราเปนพระเจาของเจา เราจะหนนกำลงเจา เออ เราจะชวยเจา เออ เราจะชเจาดวยมอขวาแหงความชอบธรรมของเรา

Isaías 41:10

15 แตเมอพวกปโรหตใหญกบพวกธรรมาจารยไดเหนการมหศจรรยทพระองคทรงกระทำ ทงไดยนหมเดกรองในพระวหารวา "โฮซนนาแกราชโอรสของดาวด" เขาทงหลายกพากนแคนเคอง

Mateus 21:15

Bíblias

são mais de 150 bíblias disponíveis

Bíblia Online

Versículos por Tema

Antigo Testamento